Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 59

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 59

Strona 1 z 87
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 342/59

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (WE) NR 1223/2009 z dnia 30  listopada 2009  r. dotyczące produktów kosmetycznych

(wersja przekształcona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu


(6)

Obawy, które mogą wzbudzać substancje stosowane w produktach kosmetycznych w odniesieniu do środowi­ ska naturalnego, uwzględniane są poprzez zastosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejes­ tracji, oceny, udzielania zezwoleń i  stosowanych ograni­ czeń w  zakresie chemikaliów (REACH) i  utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (4), które umożliwia ocenę bezpieczeństwa w sposób międzybranżowy.

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niniejsze rozporządzenie dotyczy tylko produktów kos­ metycznych, a nie produktów leczniczych, wyrobów me­ dycznych lub produktów biobójczych. Wytyczenie tej granicy wynika w szczególności ze szczegółowej definicji produktów kosmetycznych, która odnosi się zarówno do miejsca ich aplikacji, jak i do celu ich stosowania.

Dyrektywa Rady 76/768/EWG z  dnia 27  lipca 1976  r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (3) została kilka­ krotnie znacząco zmieniona. Ze względu na konieczność wprowadzenia dalszych zmian, w tym konkretnym przy­ padku dla zachowania przejrzystości powinna ona zostać przekształcona w jeden jednolity tekst. Rozporządzenie jest odpowiednim instrumentem praw­ nym, ponieważ ustanawia jasne i  szczegółowe przepisy, które nie dają państwom członkowskim możliwości ich rozbieżnej transpozycji. Ponadto rozporządzenie zapew­ nia także wdrożenie wymogów prawnych w  tym samym czasie w całej Wspólnocie. Celem niniejszego rozporządzenia jest uproszczenie pro­ cedur i  uzgodnienie terminologii, a  co za tym idzie – zmniejszenie obciążeń administracyjnych i niejasności. Po­ nadto wzmacnia ono pewne elementy ram prawnych do­ tyczących kosmetyków, np. kontrolę wewnątrzrynkową, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi. Niniejsze rozporządzenie wyczerpująco harmonizuje ze sobą przepisy wspólnotowe, by stworzyć wewnętrzny ry­ nek produktów kosmetycznych, gwarantując równocześ­ nie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi.

(7)

(2)

(3)

Ocena, czy dany produkt jest produktem kosmetycznym, musi być dokonywana na podstawie indywidualnej oceny produktu, uwzględniającej wszystkie jego cechy. Produkty kosmetyczne mogą obejmować kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki do skóry, maseczki do twarzy, podkłady bar­ wiące (płyny, pasty, pudry), pudry do makijażu, pudry po kąpieli, pudry higieniczne, mydła toaletowe, mydła dezo­ doryzujące, perfumy, wody toaletowe i  kolońskie, środki do kąpieli i  pod prysznic (sole, pianki, oliwki, żele), depi­ latory, dezodoranty i środki przeciw poceniu, barwniki do włosów, produkty do trwałej ondulacji, do prostowania i utrwalania włosów, produkty do układania włosów, pro­ dukty do mycia włosów (płyny, proszki, szampony), od­ żywki do włosów (płyny, kremy, oliwki), produkty do układania fryzury (płyny, lakiery, brylantyna), produkty do golenia (kremy, pianki, płyny), produkty do makijażu i de­ makijażu, produkty przeznaczone do warg, produkty do pielęgnacji zębów i  jamy ustnej, produkty do pielęgnacji i malowania paznokci, produkty do higieny intymnej, pro­ dukty  do opalania, produkty  do samoopalania, produkty do rozjaśniania skóry i środki przeciw zmarszczkom.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 342 POZ 59 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L342 - 46 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (1)

  • Dz. U. L342 - 1 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.