Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 61

5. W każdym państwie członkowskim jeden organ zajmuje się koordynowaniem działalności kontrolnej wszystkich krajowych organów kontroli. Organ ten również odpowiada za koordyno­ wanie gromadzenia, przetwarzania i certyfikacji informacji doty­ czących działalności połowowej oraz za składanie sprawozdań Komisji, Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa ustano­ wionej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (1), innym państwom członkowskim i, w  stosownych przypadkach, pań­ stwom trzecim, oraz za współpracę z nimi i zapewnianie przeka­ zywania im informacji. 6. Zgodnie z procedurą określoną w art. 103 płatności wkła­ dów ze strony Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie z  rozporządzeniem (WE) nr  1198/2006 oraz wspólnotowych wkładów finansowych na rzecz środków, o których mowa w ar­ t. 8 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 861/2006, dokonuje się z za­ strzeżeniem wypełniania przez państwa członkowskie ich obowiązku w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, związanych z  finansowanymi środkami lub mających wpływ na ich skuteczność, oraz zapew­ nienia w tym celu funkcjonowania i utrzymania sprawnego sys­ temu kontroli, inspekcji i egzekwowania. 7. Zgodnie ze swoimi kompetencjami Komisja i  państwa członkowskie zapewniają realizację celów niniejszego rozporzą­ dzenia przy zarządzaniu pomocą finansową Wspólnoty i  jej kontroli.


TYTUŁ  III OGÓLNE WARUNKI DOSTĘPU DO WÓD I  ZASOBÓW

Artykuł 5 Zasady ogólne 1. Państwa członkowskie kontrolują działalność prowadzoną przez osoby fizyczne lub prawne w ramach wspólnej polityki ry­ bołówstwa na swoim terytorium oraz na wodach podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji, a  w szczególności połowy, przeładunki, przenoszenie ryb do sadzów lub urządzeń akwakul­ tury, w tym urządzeń do tuczenia, wyładunek, wywóz, przewóz, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu i przechowywanie pro­ duktów rybołówstwa i akwakultury. Artykuł  6 Licencja połowowa 1. Wspólnotowy statek rybacki może być wykorzystywany do komercyjnej eksploatacji żywych zasobów wodnych tylko pod warunkiem posiadania przez niego ważnej licencji połowowej.

(1)  Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1.

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/9

2. Państwo członkowskie bandery zapewnia, aby informacje zawarte w licencji połowowej były dokładne i zgodne z informa­ cjami zawartymi w rejestrze floty rybackiej Wspólnoty, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002. 3. Państwo członkowskie bandery zawiesza czasowo licencję połowową danego statku, który został czasowo unieruchomiony decyzją wydaną przez to państwo członkowskie lub którego upo­ ważnienie do połowów zostało zawieszone zgodnie z art. 45 us­ t. 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2008. 4. Państwo członkowskie bandery cofa na stałe licencję poło­ wową statku, w  stosunku do którego stosowany jest środek do­ stosowywania zdolności połowowej, o  którym mowa w  art.  11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 lub którego upoważ­ nienie do połowów zostało cofnięte zgodnie z art. 45 ust. 4 roz­ porządzenia (WE) nr 1005/2008. 5. Państwo członkowskie bandery wydaje licencję połowową, zarządza nią i ją cofa zgodnie ze szczegółowymi przepisami przy­ jętymi zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119. Artykuł 7 Upoważnienie do połowów 1. Wspólnotowy statek rybacki działający na wodach wspól­ notowych jest upoważniony do prowadzenia konkretnego rodza­ ju działalności połowowej tylko wtedy, gdy jest ona wskazana na jego ważnym upoważnieniu do połowów, jeżeli łowiska lub stre­ fy połowów, w których działalność jest dozwolona, są objęte: a) b) c) d) e) systemem zarządzania nakładem połowowym; planem wieloletnim; obszarem ograniczonych połowów; połowami do celów badawczych; innymi przypadkami określonymi w  prawodawstwie wspólnotowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.