Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 61

L 343/10 b)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu, licząc od chwili wyjścia w morze do chwili powrotu do portu.

b)

od dnia 31  maja 2013  r. – do wspólnotowych statków ry­ backich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 18 me­ trów i mniej niż 24 metry; od dnia 31  maja 2012  r. – do wspólnotowych statków ry­ backich o długości całkowitej wynoszącej co najmniej 24 me­ try i mniej niż 45 metrów.


6. Prowadzące działania na wodach wspólnotowych statki ry­ backie państwa trzeciego o  długości całkowitej co najmniej 12  metrów oraz pomocnicze statki rybackie państwa trzeciego zaangażowane w  działania pomocnicze względem działalności połowowej mają zainstalowane na pokładzie w  pełni działające urządzenie pozwalające na automatyczne zlokalizowanie tego statku i  jego identyfikację przez system monitorowania statków dzięki przesyłaniu danych o  pozycji w  regularnych odstępach czasu w  taki sam sposób, w  jaki robią to wspólnotowe statki rybackie. 7. Państwa członkowskie tworzą i prowadzą ośrodki monito­ rowania rybołówstwa, które monitorują działalność połowową i nakład połowowy. Ośrodek monitorowania rybołówstwa dane­ go państwa członkowskiego monitoruje statki rybackie pływają­ ce pod jego banderą bez względu na wody, na których prowadzą one działania, lub na port, w  którym przebywają, jak również wspólnotowe statki rybackie pływające pod banderą innych pań­ stw członkowskich oraz statki rybackie państw trzecich, wobec których stosowany jest system monitorowania statków, prowa­ dzące działalność na wodach podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji danego państwa członkowskiego. 8. Każde państwo członkowskie bandery wyznacza właściwe organy odpowiadające za ośrodek monitorowania rybołówstwa i  podejmuje właściwe środki dla zadbania o  to, by jego ośrodek monitorowania rybołówstwa dysponował odpowiednimi zasoba­ mi ludzkimi i był wyposażony w sprzęt i oprogramowanie kom­ puterowe pozwalające na automatyczne przetwarzanie danych i ich elektroniczne przesyłanie. Państwa członkowskie zapewnia­ ją ustanowienie procedur zabezpieczania i odzyskiwania danych w  przypadku awarii systemu. Państwa członkowskie mogą pro­ wadzić wspólny ośrodek monitorowania rybołówstwa. 9. Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić statki rybackie swojej bandery do posiadania systemu monitoro­ wania statków. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego 10. artykułu są przyjmowane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.

c)

3. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać dane z  syste­ mu automatycznej identyfikacji – jeżeli dane te są dostępne – dla celów kontroli krzyżowych z  innymi dostępnymi danymi zgod­ nie z  art.  109 i  110. W  tym celu państwa członkowskie dbają o to, aby dane z systemu automatycznej identyfikacji statków ry­ backich pływających pod ich banderą były dostępne dla krajo­ wych organów kontroli rybołówstwa. Artykuł  11 System wykrywania statków W przypadku gdy państwa członkowskie mają jasne dowody świadczące o korzyściach kosztowych w porównaniu z tradycyj­ nymi sposobami kontroli w wykrywaniu statków rybackich, sto­ sują one system wykrywania statków pozwalający im na uzgodnienie pozycji pochodzących ze zobrazowań teledetekcyj­ nych wysłanych na Ziemię przez satelity lub inne równoważne systemy z  danymi otrzymanymi z  systemu monitorowania stat­ ków lub systemu automatycznej identyfikacji, aby ocenić obec­ ność statków rybackich w  danym obszarze. Państwa członkowskie dbają o  to, aby ich ośrodki monitorowania rybo­ łówstwa posiadały możliwości techniczne w zakresie stosowania systemu wykrywania statków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.