Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 61

4. Jeżeli narzędzia połowowe należą do tej samej grupy narzę­ dzi połowowych podlegających danemu systemowi zarządzania nakładem połowowym, wówczas nakład połowowy wykorzysta­ ny w danym obszarze geograficznym przez statki rybackie, które przewoziły te narzędzia połowowe na pokładzie, wlicza się wy­ łącznie raz do maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowo­ wego związanego z  tą grupą narzędzi połowowych i  z  tym obszarem geograficznym. 5. Państwa członkowskie regulują nakład połowowy swoich flot w obszarach geograficznych podlegających systemowi zarzą­ dzania nakładem połowowym – gdy statki przewożą na pokła­ dzie narzędzie lub narzędzia połowowe podlegające danemu systemowi zarządzania nakładem połowowym lub, w stosownym przypadku, je wykorzystują, lub działają na łowisku podlegają­ cym temu systemowi zarządzania nakładem połowowym – przez podjęcie odpowiednich działań, jeżeli dostępny maksymalny do­ puszczalny nakład połowowy jest bliski wyczerpania, tak aby za­ pewnić, by wykorzystany nakład połowowy nie przekroczył ustalonych limitów.


4. W przypadku gdy wspólnotowy statek rybacki dokonuje wyładunku połowu w  państwie członkowskim innym niż pań­ stwo członkowskie bandery, właściwe organy państwa członkow­ skiego bandery niezwłocznie po otrzymaniu danych z deklaracji wyładunkowej przekazują je drogą elektroniczną właściwym or­ ganom państwa członkowskiego, w którym dokonano wyładun­ ku połowu. 5. Kapitan wspólnotowego statku rybackiego – lub jego przed­ stawiciel – który zapisuje w  sposób elektroniczny informacje, o  których mowa w  art.  23, i  który wyładowuje swoje połowy w  państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie bandery, jest zwolniony z obowiązku przekazania nadbrzeżnemu państwu członkowskiemu deklaracji wyładunkowej w  formie papierowej. 6. Państwo członkowskie może zobowiązać lub upoważnić kapitanów statków rybackich swojej bandery do tego, aby od dnia 1  stycznia 2010  r. w  sposób elektroniczny zapisywali i  przeka­ zywali dane, o których mowa w art. 23. 7. Właściwe organy nadbrzeżnego państwa członkowskiego przyjmują od państwa członkowskiego bandery elektroniczne ra­ porty zawierające dane ze statków rybackich, o  których mowa w ust. 1 i 2. 8. Procedury i  formularze odnoszące się do deklaracji wyła­ dunkowych są określane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.

Artykuł 25 Statki niepodlegające wymogom związanym z  deklaracjami wyładunkowymi 1. Każde państwo członkowskie monitoruje, na zasadzie kon­ troli wyrywkowej, działalność statków rybackich niepodlegają­ cych wymogom deklaracji wyładunkowej wyszczególnionym w art. 23 i 24, po to, aby zapewnić przestrzeganie przez te statki przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. 2. Na potrzeby monitorowania, o którym mowa w ust. 1, każ­ de państwo członkowskie opracowuje plan kontroli wyrywko­ wych opierający się na metodach przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119, i przekazuje go Komisji co roku do dnia 31 stycznia, wskazując metody stosowa­ ne przy opracowywaniu tego planu. Plany kontroli wyrywkowej są, w miarę możliwości, stabilne w czasie i ujednolicone w odpo­ wiednich obszarach geograficznych. 3. Państwa członkowskie, które od statków rybackich o całko­ witej długości poniżej 10  metrów pływających pod ich banderą wymagają, aby przekazywały deklaracje wyładunkowe, o których mowa w art. 23, zgodnie z ich prawem krajowym, są zwolnione z obowiązku określonego w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. 4. Na zasadzie odstępstwa od ust.  1 i  2 niniejszego artykułu, dokumenty sprzedaży przekazane zgodnie z art. 62 i 63 są przyj­ mowane jako alternatywa planów kontroli wyrywkowych.

L 343/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.