Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 61

Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich przecho­ 2. wują połowy stad dennych objętych wieloletnim planem zgodnie z planem sztauowania, który opisuje umiejscowienie różnych ga­ tunków w ładowniach. 3. Zabrania się zatrzymywania na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego w  jakiejkolwiek skrzyni, komorze lub pojem­ niku jakichkolwiek ilości połowów stad dennych, objętych pla­ nem wieloletnim, wraz z innymi produktami rybołówstwa.

b)

c)

Artykuł  45 Wykorzystanie kwot w czasie rzeczywistym 1. Gdy zgromadzone połowy stad objętych planem wielolet­ nim osiągnęły pewien próg kwoty krajowej, dane o połowach są wysyłane do Komisji z większą częstotliwością. 2. Rada ustala odpowiedni obowiązujący próg oraz częstotli­ wość przekazywania danych, o których mowa w ust. 1.


1. Wspólnotowy statek rybacki ma na pokładzie sprzęt do od­ zyskiwania utraconych narzędzi. 2. Kapitan wspólnotowego statku rybackiego, który utracił na­ rzędzie lub jego część, podejmuje jak najszybciej próbę jego odzyskania. Jeżeli narzędzia nie można odzyskać, kapitan statku prze­ 3. kazuje w  terminie 24  godzin właściwemu organowi państwa członkowskiego swojej bandery – który następnie informuje wła­ ściwy organ nadbrzeżnego państwa członkowskiego – następu­ jące informacje: a) b) c) d) e) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego; rodzaj utraconych narzędzi; godzinę utraty narzędzi; miejsce utraty narzędzi; środki przedsięwzięte w celu odzyskania narzędzi.

Artykuł 46 Krajowe programy kontroli 1. Państwa członkowskie określają krajowe programy kontro­ li stosowane do każdego planu wieloletniego. Komisja jest infor­ mowana o  wszystkich krajowych programach kontroli lub też programy te są udostępniane w  bezpiecznej części strony inter­ netowej państwa członkowskiego zgodnie z art. 115 lit. a). 2. Państwa członkowskie ustalają szczególne wartości odnie­ sienia dla inspekcji zgodnie z załącznikiem I. Takie wartości od­ niesienia są definiowane zgodnie z  zarządzaniem ryzykiem i  są poddawane okresowemu przeglądowi po przeprowadzeniu ana­ lizy uzyskanych wyników. Wartości odniesienia dla inspekcji zmieniają się stopniowo do czasu osiągnięcia docelowych war­ tości odniesienia określonych w załączniku I.

4. Jeżeli narzędzie, które zostało odzyskane przez właściwe or­ gany państwa członkowskiego, nie zostało wcześniej zgłoszone jako utracone, organy te mogą odzyskać koszty od kapitana stat­ ku rybackiego, który utracił narzędzie.

L 343/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

5. Państwo członkowskie może zwolnić pływające pod jego banderą wspólnotowe statki rybackie o całkowitej długości poni­ żej 12 metrów z wymogów, o których mowa w ust. 1, jeżeli: a) działają wyłącznie w  obrębie wód terytorialnych państwa członkowskiego bandery; lub nigdy nie spędzają więcej niż 24 godziny na morzu od wyj­ ścia w morze do powrotu do portu. Artykuł 49 Skład połowu 1. Jeżeli połowy zatrzymane na pokładzie wspólnotowego statku rybackiego zostały dokonane przy pomocy sieci o  różnej minimalnej wielkości oczek podczas tego samego rejsu, skład ga­ tunkowy ustala się dla każdej części połowu dokonanego w  od­ miennych warunkach. W  tym celu wszelkie zmiany względem wcześniej stosowanej wielkości oczek sieci, a także skład połowu na pokładzie w  chwili dokonania takiej zmiany wpisuje się do dziennika połowowego. 2. Bez uszczerbku dla art. 44, szczegółowe przepisy dotyczą­ ce stosowanego na pokładzie planu sztauowania w  podziale na gatunki w  odniesieniu do produktów przetworzonych, zawiera­ jącego informacje dotyczące miejsca w  ładowni, w  którym skła­ dowane są te produkty, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.