Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 61

L 343/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

Artykuł 63 Elektroniczne wypełnianie i przekazywanie danych z  dokumentu sprzedaży 1. Zarejestrowani nabywcy, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne upoważnione przez państwa członkowskie organy bądź osoby o  rocznych obrotach finansowych z  pierwszej sprzedaży produktów rybołówstwa o wartości co najmniej200 000 EUR za­ pisują drogą elektroniczną informacje, o których mowa w art. 64 ust.  1, i  przedkładają je drogą elektroniczną, w  ciągu 24  godzin od pierwszej sprzedaży, właściwym organom państwa członkow­ skiego, na którego terytorium nastąpiła pierwsza sprzedaż. 2. Państwa członkowskie przekazują w ten sam sposób – dro­ gą elektroniczną – informacje dotyczące dokumentów sprzeda­ ży, o których mowa w art. 62 ust. 3 i 4. Artykuł 64 Treść dokumentów sprzedaży 1. Dokumenty sprzedaży, o których mowa w art. 62 i 63, za­ wierają następujące dane: a) b) c) d) oznakę rybacką i nazwę statku rybackiego, który wyładował przedmiotowe produkty; port i datę wyładunku; nazwisko (nazwę) operatora lub kapitana statku rybackiego oraz nazwisko (nazwę) sprzedawcy, jeżeli jest to inna osoba; nazwę (nazwisko) nabywcy oraz jego numer VAT, jego pod­ atkowy numer identyfikacyjny lub inny szczególny identyfikator; kod alfa-3 FAO każdego gatunku i odpowiedni obszar geo­ graficzny, na którym dokonano połowów; ilości każdego gatunku w kilogramach wagi produktu w po­ dziale na postać produktu lub, w stosownych przypadkach, liczbę osobników; w odniesieniu do wszystkich produktów objętych normami handlowymi, w stosownych przypadkach, jednostkową wiel­ kość lub wagę, klasę, postać oraz świeżość;


Artykuł  65 Zwolnienia z  wymogów dotyczących dokumentów sprzedaży 1. Komisja może zgodnie z  procedurą, o  której mowa w  ar­ t. 119, zwolnić z obowiązku przedkładania właściwym organom lub innym upoważnionym organom państw członkowskich do­ kumentu sprzedaży dotyczącego produktów rybołówstwa wyła­ dowanych z  określonych kategorii wspólnotowych statków rybackich o  całkowitej długości co najwyżej 10  metrów lub do­ tyczącego produktów rybołówstwa, które zostały wyładowane w ilości nieprzekraczającej 50 kg ekwiwalentu wagi w relacji peł­ nej na gatunek. Takie zwolnienia mogą być przyznane wyłącznie w  przypadkach, gdy dane państwo członkowskie wprowadziło zadowalający system kontroli wyrywkowych, zgodnie z  art.  16 i 25. 2. Nabywca kupujący produkty o  maksymalnej ilości 30 kg, które nie są następnie wprowadzane do obrotu, lecz zostają wy­ korzystane wyłącznie do celów spożycia prywatnego, jest zwol­ niony z  przepisów określonych w  art.  62, 63 i  64. Wszelkie zmiany tego progu są przyjmowane zgodnie z procedurą, o któ­ rej mowa w art. 119. Artykuł  66 Deklaracja przejęcia 1. Bez uszczerbku dla przepisów szczegółowych zawartych w planach wieloletnich, jeżeli produkty rybołówstwa są przezna­ czone na sprzedaż na etapie późniejszym, zarejestrowani nabyw­ cy, zarejestrowane ośrodki aukcyjne lub inne organy bądź osoby – o  rocznych obrotach finansowych z  pierwszej sprzedaży pro­ duktów rybołówstwa mniejszych niż200 000 EUR – które odpo­ wiadają za pierwsze wprowadzenie do obrotu produktów rybołówstwa wyładowanych w  państwie członkowskim, przed­ kładają właściwym organom państwa członkowskiego, na które­ go terytorium nastąpiło przejęcie – w  ciągu 48  godzin od zakończenia wyładunku – deklarację przejęcia. Za przedłożenie deklaracji przejęcia oraz za jej dokładność odpowiadają ci nabyw­ cy, ośrodki aukcyjne, inne organy lub osoby. 2. Jeżeli to państwo członkowskie, na którego terytorium na­ stępuje przejęcie, nie jest państwem członkowskim bandery stat­ ku rybackiego, z  którego wyładowano ryby, dba ono o  to, aby kopia deklaracji przejęcia została przekazana, w miarę możliwoś­ ci elektronicznie, właściwym organom państwa członkowskiego bandery, po otrzymaniu odpowiedniej informacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.