Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 37

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 37

Strona 37 z 61

5. Treść sprawozdania z nadzoru jest określana zgodnie z pro­ cedurą, o której mowa w art. 119. Artykuł  72 Działania, które należy podjąć po otrzymaniu informacji o  obserwacjach i  wykrywaniu 1. Po otrzymaniu sprawozdania z  nadzoru sporządzonego przez inne państwo członkowskie państwa członkowskie bande­ ry podejmują niezwłocznie działania i prowadzą wszelkie dalsze postępowania wyjaśniające niezbędne do określenia właściwych działań następczych. 2. Państwa członkowskie inne niż dane państwo członkowskie bandery sprawdzają, w stosownych przypadkach, czy zgłoszony zaobserwowany statek rybacki prowadził działalność na wodach podlegających ich jurysdykcji lub zwierzchnictwu lub czy pro­ dukty rybołówstwa pochodzące z tego statku zostały wyładowa­ ne lub przywiezione na ich terytorium, i  sprawdzają, czy w  przeszłości statek ten przestrzegał odpowiednich środków ochrony i zarządzania. 3. Komisja lub wyznaczony przez nią organ lub, w  stosow­ nych przypadkach, państwo członkowskie bandery i  pozostałe państwa członkowskie badają również odpowiednio udokumen­ towane informacje dotyczące zaobserwowanych statków rybac­ kich przedstawione przez poszczególnych obywateli, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w  tym organizacje ekologiczne, jak również przedstawicieli danych stron z  sektora gospodarki rybnej lub handlu. Artykuł  73 Obserwatorzy kontroli 1. Jeżeli Rada stworzyła program obecności wspólnotowych obserwatorów kontroli, obserwatorzy kontroli na pokładach stat­ ków rybackich sprawdzają przestrzeganie przez statki rybackie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. Wykonują oni wszyst­ kie zadania w  ramach programu obecności obserwatorów, a  w szczególności sprawdzają i rejestrują działalność połowową stat­ ku oraz odpowiednie dokumenty. Obserwatorzy kontroli posiadają kwalifikacje do wykony­ 2. wania swoich zadań. Są niezależni w stosunku do właściciela i ka­ pitana statku rybackiego oraz wszystkich członków załogi. Nie mogą mieć oni żadnych ekonomicznych związków z operatorem.


Artykuł  70 Monitorowanie uzgodnień w zakresie cen i interwencji Państwa członkowskie przeprowadzają wszelkiego rodzaju kon­ trole dotyczące uzgodnień w  zakresie cen i  interwencji, a  w szczególności: a) wycofania produktów z rynku w celach innych niż spożycie przez ludzi; czynności związanych z  przeniesieniem, dotyczących stabi­ lizacji, przechowywania lub przetwarzania produktów wy­ cofanych z rynku; prywatnego przechowywania produktów zamrożonych na morzu; dodatku wyrównawczego za tuńczyka przeznaczonego do przetworzenia.

b)

c)

d)

TYTUŁ VI NADZÓR

Artykuł 71 Obserwacje na morzu i wykrywanie przez państwa członkowskie 1. Państwa członkowskie sprawują nadzór na wodach wspól­ notowych podlegających ich zwierzchnictwu lub jurysdykcji w oparciu o: a) obserwację statków rybackich przez statki inspekcyjne lub nadzorujące statki powietrzne; system monitorowania statków, o którym mowa w art. 9; lub wszelkie inne metody wykrywania i identyfikacji.

b) c)

2. Jeżeli informacje uzyskane w wyniku obserwacji lub wykry­ wania nie są zgodne z informacjami, którymi dysponuje państwo członkowskie, prowadzi ono wszelkie dalsze postępowania wyja­ śniające niezbędne do określenia właściwych działań następczych.

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/29

3. O ile to możliwe, obserwatorzy kontroli dbają o to, by ich obecność na pokładzie statków rybackich nie utrudniała ani nie zakłócała działalności połowowej i  sprawnego przebiegu opera­ cji statku. 4. W przypadku gdy obserwator kontroli zauważy poważne naruszenie, informuje niezwłocznie o tym właściwe organy pań­ stwa członkowskiego bandery. 5. Obserwatorzy kontroli sporządzają – w  miarę możliwości elektronicznie – sprawozdanie obserwatora z  nadzoru i  przeka­ zują je niezwłocznie, w  razie konieczności drogą elektroniczną z pokładu statku rybackiego, swoim właściwym organom i wła­ ściwym organom państwa członkowskiego bandery.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.