Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 38

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 38

Strona 38 z 61

Państwa członkowskie wprowadzają sprawozdanie do bazy danych, o któ­ rej mowa w art. 78. 6. W przypadku gdy ze sprawozdania obserwatora z nadzoru wynika, że obserwowany statek prowadził działalność połowo­ wą niezgodną z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa, wła­ ściwe organy, o  których mowa w  ust.  4, podejmują wszelkie odpowiednie działania służące zbadaniu tej kwestii. 7. Kapitanowie wspólnotowych statków rybackich zapewnia­ ją wyznaczonym obserwatorom kontroli odpowiednie zakwate­ rowanie, ułatwiają im pracę i  unikają wszelkiej ingerencji w  wykonywanie przez nich zadania. Kapitanowie wspólnoto­ wych statków rybackich umożliwiają obserwatorom kontroli do­ stęp do odpowiednich części statku, w  tym do połowu, oraz do dokumentów statku, w tym do plików elektronicznych. 8. Wszystkie koszty związane z  działalnością obserwatorów kontroli na mocy niniejszego artykułu ponoszą państwa człon­ kowskie bandery. Państwa członkowskie mogą obciążyć tymi kosztami, w części lub w całości, operatorów statków rybackich pływających pod ich banderą, które uczestniczyły w  danym połowie. 9. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego ar­ tykułu są przyjmowane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.


Urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z  prawem 2. wspólnotowym. Przeprowadzają oni w sposób niedyskryminacyj­ ny inspekcje na morzu, w portach, podczas przewozu, w obiek­ tach przetwórstwa oraz na etapie wprowadzania produktów rybołówstwa do obrotu. 3. a) Urzędnicy kontrolują w szczególności: legalność połowów zatrzymanych na pokładzie, przechowy­ wanych, przewożonych, przetwarzanych lub wprowadza­ nych do obrotu oraz dokładność związanej z  nimi dokumentacji lub przekazów elektronicznych; legalność narzędzi połowowych używanych do połowów ga­ tunków docelowych oraz do połowów zatrzymanych na pokładzie; w stosownych przypadkach, plan sztauowania i  oddzielne sztauowanie gatunków; oznakowanie narzędzi połowowych; oraz informacje na temat silnika, o których mowa w art. 40.

b)

c)

d) e)

4. Urzędnicy mogą badać wszystkie odpowiednie obszary, po­ kłady i pomieszczenia. Mogą również badać połowy, przetworzo­ ne lub nie, sieci lub inne narzędzia, wyposażenie, pojemniki i  opakowania zawierające ryby lub produkty rybołówstwa oraz wszelkie istotne dokumenty lub przekazy elektroniczne, w  sto­ sunku do których stwierdzą konieczność sprawdzenia zgodności z  przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. Mogą oni również przepytywać osoby, które mogą dysponować informacjami zwią­ zanymi z przedmiotem inspekcji. 5. Urzędnicy przeprowadzają inspekcje w  sposób powodują­ cy jak najmniejsze zakłócenia lub niedogodności dla statku lub pojazdu transportowego i jego działalności oraz dla przechowy­ wania, przetwarzania i wprowadzania połowów do obrotu. Uni­ kają, w  miarę możliwości, jakiegokolwiek pogorszenia jakości połowów w trakcie inspekcji. 6. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego ar­ tykułu, zwłaszcza dotyczące metod i przebiegu inspekcji, są przyj­ mowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 119.

TYTUŁ VII INSPEKCJA I POSTĘPOWANIA

Artykuł  75 Obowiązki operatora

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

Artykuł 74 Przeprowadzanie inspekcji 1. Państwa członkowskie sporządzają i  uaktualniają wykaz urzędników odpowiedzialnych za przeprowadzanie inspekcji.

1. Operator ułatwia bezpieczny dostęp do statku, pojazdu transportowego lub pomieszczenia, w którym produkty rybołów­ stwa są przechowywane, przetwarzane lub wprowadzane do ob­ rotu. Zapewnia on bezpieczeństwo urzędników i nie utrudnia im wykonywania obowiązków ani nie ingeruje w  nie, a  także nie próbuje zastraszać urzędników. 2. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego ar­ tykułu są przyjmowane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 38 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.