Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 61

Przeładunki na morzu nie podlegają właściwej kontroli państw bandery lub państw nadbrzeżnych, dlatego też stwarzają armatorom możliwość przewożenia nielegal­ nych połowów. W  trosce o  poprawę kontroli czynności przeładunkowe w  obrębie Wspólnoty powinny być do­ zwolone wyłącznie w wyznaczonych portach. Organy państw członkowskich powinny mieć możliwość monitorowania wyładunków w  swoich portach. W  tym celu statki rybackie prowadzące połowy zasobów objętych planem wieloletnim, które mają obowiązek dokonywania w  formie elektronicznej zapisu informacji w  dzienniku


połowowym, powinny mieć obowiązek powiadamiania wcześniej wspomnianych organów o zamiarze dokonania wyładunku w  ich portach. Państwa członkowskie powin­ ny mieć możliwość odmówienia dostępu, jeżeli wymaga­ ne informacje nie są wyczerpujące.

(22)

(16)

Ponieważ zarządzanie zasobami rybnymi opiera się na uprawnieniach do połowów, należy zapewnić prawidłowe zapisywanie połowów i wykorzystanego nakładu połowo­ wego oraz wliczanie tych połowów oraz wykorzystanego nakładu połowowego do kwot i  przydziałów nakładu połowowego państwa członkowskiego bandery. Jeżeli do­ stępna kwota połowowa lub przydział nakładu połowowe­ go zostaną wyczerpane, łowiska powinny być zamykane. Uwzględniając wymogi w  zakresie zdolności połowowej wspólnotowej floty rybackiej określone w  art.  13 rozpo­ rządzenia (WE) nr  2371/2002, w  rozporządzeniu Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie za­ rządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w  regio­ nach peryferyjnych Wspólnoty (1), w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr  1438/2003 z  dnia 12  sierpnia 2003  r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do polityki doty­ czącej floty wspólnotowej, określonej w rozdziale III roz­ porządzenia Rady (WE) nr  2371/2002 (2), oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2104/2004 z dnia 9 grud­ nia 2004 r. dotyczącym szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 (3), należy wpro­ wadzić instrumenty kontroli zdolności połowowej floty obejmujące monitorowanie mocy silnika oraz stosowania narzędzi połowowych. Dlatego też państwa członkowskie powinny przyjąć środki, by zadbać o  to, aby całkowita zdolność połowowa odpowiadająca licencjom połowo­ wym nie przekroczyła maksymalnych poziomów zdolno­ ści połowowych, i  zapewnić, by moc silnika statków rybackich nie przekroczyła certyfikowanej mocy silnika napędu tych statków. Państwa członkowskie powinny w  tym celu certyfikować moc silnika napędu statków ry­ backich, których moc silnika napędu przekracza 120 kW, a  także sprawdzać na podstawie planów kontroli wyryw­ kowych zgodność mocy silnika z  innymi dostępnymi informacjami. Szczególne środki powinny mieć zastosowanie w przypad­ ku planów wieloletnich jako szczególna forma ochrony danych stad. Przeładunki połowów stad podlegających pla­ nom wieloletnim mogą być dozwolone jedynie w wyzna­ czonych portach, wyłącznie w  przypadku gdy te połowy zostały zważone. Należy przewidzieć przepisy szczególne, stanowiące, że wolno stosować jedynie uznane narzędzia połowowe i że stracone narzędzie jest odzyskiwane. Specjalne zasady powinny być zastosowane do obszarów ograniczonych połowów. Należy jasno określić procedurę ogłaszania doraźnego zamykania łowisk i  jego odwoływania.

(23)

(17)

(18)

(19)

(24)

(20)

(25)

(26)

(21)

(1)  Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9. (2)  Dz.U. L 204 z 13.8.2003, s. 21. (3)  Dz.U. L 365 z 10.12.2004, s. 19.

L 343/4

(27)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(31)

22.12.2009

Ponieważ połowy rekreacyjne mogą mieć istotny wpływ na zasoby rybne, państwa członkowskie powinny zapew­ nić, by były one prowadzone w  sposób zgodny z  celami wspólnej polityki rybołówstwa. Dla stad objętych planem odbudowy państwa członkowskie powinny zbierać dane dotyczące połowów odnoszące się do połowów rekreacyj­ nych. W przypadku gdy takie połowy mają istotny wpływ na zasoby, Rada powinna mieć możliwość zdecydowania o szczególnych środkach zarządzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.