Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 40

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 40

Strona 40 z 61

5. Inspektorzy wspólnotowi nie mają żadnych uprawnień wła­ ściwych policji czy organom ścigania poza terytorium ich pań­ stwa członkowskiego pochodzenia lub poza wspólnotowymi wodami podlegającymi zwierzchnictwu i  jurysdykcji państwa członkowskiego pochodzenia. 6. Urzędnicy Komisji lub organu przez nią wyznaczonego, którzy zostali wyznaczeni na inspektorów wspólnotowych, nie mają żadnych uprawnień właściwych policji czy organom ścigania. 7. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego ar­ tykułu są przyjmowane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.


ROZDZIAŁ II

Inspekcje poza wodami państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję Artykuł  80 Inspekcje statków rybackich poza wodami państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję 1. Bez uszczerbku dla głównej odpowiedzialności nadbrzeż­ nego państwa członkowskiego, państwa członkowskie mogą przeprowadzać inspekcje statków rybackich pływających pod ich banderą na wszystkich wodach wspólnotowych poza wodami podlegającymi zwierzchnictwu innego państwa członkowskiego.

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/31

2. Państwa członkowskie mogą na statkach rybackich innego państwa członkowskiego przeprowadzać zgodnie z  niniejszym rozporządzeniem inspekcje dotyczące działalności połowowej na wszystkich wodach wspólnotowych poza wodami podlegający­ mi zwierzchnictwu innego państwa członkowskiego: a) b) po uzyskaniu upoważnienia od danego nadbrzeżnego pań­ stwa członkowskiego; lub jeżeli przyjęto indywidualne programy kontroli i  inspekcji zgodnie z art. 95.

b)

podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapewnić za­ bezpieczenie dowodów odnoszących się do takiego domnie­ manego naruszenia; niezwłocznie przekazuje sprawozdanie z inspekcji właściwe­ mu organowi, któremu podlega; informuje osobę fizyczną lub prawną podejrzaną o dopusz­ czenie się naruszenia lub która została przyłapana na do­ puszczaniu się naruszenia, że naruszenie przepisów skutkuje przyznaniem odpowiedniej liczby punktów zgodnie z  ar­ t.  92. Informacja ta zostaje odnotowana w  sprawozdaniu z inspekcji. Artykuł  83 Naruszenia przepisów wykryte poza wodami państwa członkowskiego przeprowadzającego inspekcję

c) d)

3. Państwo członkowskie jest upoważnione do przeprowadza­ nia inspekcji wspólnotowych statków rybackich pływających pod banderą innego państwa członkowskiego na wodach międzynarodowych. 4. Państwo członkowskie może przeprowadzać inspekcje wspólnotowych statków rybackich pływających pod jego bande­ rą lub pod banderą innego państwa członkowskiego na wodach państw trzecich zgodnie z umowami międzynarodowymi. 5. Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ działa­ jący jako punkt kontaktowy do celów niniejszego artykułu. Punkt kontaktowy państw członkowskich działa 24 godziny na dobę. Artykuł  81 Wnioski o upoważnienie 1. Decyzje w  sprawie wniosków o  upoważnienie państwa członkowskiego do przeprowadzania inspekcji na statkach rybac­ kich na wodach wspólnotowych niepodlegających jego zwierzch­ nictwu lub jurysdykcji, o  czym mowa w  art.  80 ust.  2 lit.  a), podejmowane są przez odnośne nadbrzeżne państwo członkow­ skie w terminie 12 godzin od złożenia wniosku lub w odpowied­ nim terminie, jeżeli powodem złożenia wniosku jest pościg rozpoczęty na wodach państwa członkowskiego przeprowadza­ jącego inspekcję. 2. Państwo członkowskie składające wniosek jest niezwłocz­ nie informowane o podjętej decyzji. Decyzje są również przeka­ zywane Komisji lub wyznaczonemu przez nią organowi. 3. Wnioski o upoważnienie są odrzucane całkowicie lub czę­ ściowo jedynie w stopniu, w jakim jest to konieczne z istotnych przyczyn. Odmowy i ich powody są niezwłocznie przesyłane do państwa członkowskiego składającego wniosek i  do Komisji lub wyznaczonego przez nią organu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.