Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 61

Sprawozdanie to jest udostępniane danemu państwu członkowskiemu w  terminie jednego miesiąca po przeprowadzeniu weryfikacji, niezależnej inspekcji lub audy­ tu. Państwa członkowskie mają możliwość przedstawienia w ter­ minie jednego miesiąca swoich uwag na temat ustaleń zawartych w sprawozdaniu. Państwa członkowskie podejmują niezbędne działania na 3. podstawie sprawozdania, o którym mowa w ust. 2. 4. Komisja publikuje ostateczne sprawozdania z  weryfikacji, niezależnej inspekcji i  audytu, a  także uwagi danych państw członkowskich, w  bezpiecznej części swojej oficjalnej strony internetowej.


ŚRODKI SŁUŻĄCE ZAPEWNIENIU REALIZACJI PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE CELÓW WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA

ROZDZIAŁ I

Środki finansowe

Artykuł  103 Zawieszenie i  anulowanie wspólnotowej pomocy finansowej 1. Komisja może podjąć decyzję o zawieszeniu na maksymal­ ny okres wynoszący osiemnaście miesięcy całości lub części płat­ ności wspólnotowej pomocy finansowej na mocy rozporządzenia (WE) nr  1198/2006 i  art.  8 lit.  a) rozporządzenia Rady (WE) nr 861/2006, jeżeli istnieją dowody na to, że: a) nieprzestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w  szczególności w  zakresie ochrony zasobów rybołówstwa i  zarządzania nimi, dostosowania floty i  kontroli rybołów­ stwa, wpływa lub może wpłynąć na skuteczność finansowa­ nych środków; takie nieprzestrzeganie jest bezpośrednio przypisywalne da­ nemu państwu członkowskiemu; oraz takie nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnego za­ grożenia dla ochrony żywych zasobów wodnych lub sku­ tecznego funkcjonowania wspólnotowego systemu kontroli i egzekwowania;

Artykuł 102 Postępowanie po sporządzeniu sprawozdań z weryfikacji, niezależnej inspekcji i audytu 1. Państwa członkowskie przekazują Komisji wszelkie wyma­ gane przez nią informacje dotyczące wykonania niniejszego roz­ porządzenia. Składając wniosek o  przekazanie informacji, Komisja określa rozsądny termin, w  którym informacje te mają zostać przekazane. 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że wystąpiły nieprawidłowości w  trakcie wykonywania przepisów wspólnej polityki rybołów­ stwa lub że istniejące przepisy i  metody w  zakresie kontroli w  pewnych państwach członkowskich nie są skuteczne, powia­ damia o tym dane państwa członkowskie, które przeprowadzają następnie administracyjne postępowanie wyjaśniające, w którym mogą uczestniczyć urzędnicy Komisji. 3. Dane państwa członkowskie powiadamiają Komisję o  wy­ nikach postępowania wyjaśniającego i  przesyłają jej sprawozda­ nie sporządzone nie później niż trzy miesiące po otrzymaniu wniosku Komisji. Komisja może na podstawie należycie umoty­ wowanego wniosku państwa członkowskiego przedłużyć ten ter­ min w granicach rozsądku. 4. Jeżeli administracyjne postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w  ust.  2, nie doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości lub jeżeli Komisja stwierdzi braki w  systemie kontroli państwa członkowskiego podczas weryfikacji lub niezależnych inspekcji, o których mowa w art. 98 i 99, lub w ramach audytu, o którym mowa w art. 100, Komisja ustala z tym państwem członkowskim plan działania. Dane państwo członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu realizacji tego planu działania. b)

c)

oraz jeżeli Komisja, na podstawie dostępnych informacji i, w sto­ sownym przypadku, po przeanalizowaniu wyjaśnień danego pań­ stwa członkowskiego, stwierdzi, że nie podjęło ono właściwych środków w celu naprawy tej sytuacji i nie jest w stanie tego zro­ bić w najbliższej przyszłości. 2. Jeżeli w  trakcie okresu zawieszenia dane państwo człon­ kowskie nie wykaże, że podjęto działania naprawcze mające w przyszłości zapewnić przestrzeganie i egzekwowanie mających zastosowanie przepisów lub że nie istnieje poważne ryzyko za­ kłócenia w  przyszłości właściwego funkcjonowania wspólnoto­ wego systemu kontroli, Komisja może anulować całość lub część kwoty wspólnotowej pomocy finansowej, której płatność została zawieszona zgodnie z ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.