Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 61

 1. Takie anulowanie może nastąpić wy­ łącznie po zawieszeniu na 12 miesięcy przedmiotowej płatności. 3. Przed podjęciem środków, o których mowa w ust. 1 i 2, Ko­ misja informuje na piśmie dane państwo członkowskie o brakach, jakie stwierdziła w jego systemie kontroli, oraz o zamiarze pod­ jęcia decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, i wzywa je do podję­ cia działań naprawczych w  terminie ustalonym przez nią w zależności od wagi naruszenia; okres ten nie może być krótszy niż jeden miesiąc.


22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/37

4. Jeżeli państwo członkowskie nie udzieli odpowiedzi na pis­ mo, o  którym mowa w  ust.  3, w  terminie ustalonym zgodnie z  tym ustępem, Komisja może podjąć decyzję, o  której mowa w  ust.  1 lub  2, na podstawie informacji dostępnych w  danym momencie. 5. Część płatności, która może zostać zawieszona lub anulo­ wana, jest proporcjonalna do charakteru i znaczenia, jakie ma na­ ruszenie przepisów mających zastosowanie do ochrony, kontroli, inspekcji lub egzekwowania popełnione przez państwo człon­ kowskie, oraz wagi zagrożenia dla ochrony żywych zasobów wodnych lub skutecznego funkcjonowania wspólnotowego sys­ temu kontroli i egzekwowania, a także uwzględnia stopień, w ja­ kim to naruszenie wpływa lub może wpłynąć na skuteczność finansowanych środków. Jest ona ustalana przy wzięciu pod uwa­ gę względnego udziału działalności połowowej lub działalności związanej z rybołówstwem, której dotyczy naruszenie przepisów, w ramach środków finansowanych z pomocy finansowej, o któ­ rej mowa w ust. 1, i jest tym względnym udziałem ograniczona. 6. Decyzje na mocy niniejszego artykułu podejmowane są z  należytym uwzględnieniem wszelkich odpowiednich okolicz­ ności oraz w  taki sposób, aby istniał rzeczywisty ekonomiczny związek pomiędzy przedmiotem naruszenia przepisów a  środ­ kiem, do którego odnosi się wspólnotowa pomoc finansowa, któ­ rej płatność została zawieszona lub anulowana. 7. Zawieszenie zostaje przerwane, jeżeli warunki ustanowio­ ne w ust. 1 nie są już spełniane. 8. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania niniejszego ar­ tykułu są przyjmowane zgodnie z  procedurą, o  której mowa w art. 119.

4. Komisja odstępuje od zamknięcia po przedstawieniu przez państwo członkowskie pisemnego i zadowalającego Komisję do­ wodu świadczącego o  tym, że łowisko może być bezpiecznie eksploatowane.

ROZDZIAŁ III

Odliczanie i  przenoszenie kwot i  nakładu połowowego Artykuł  105 Odliczanie kwot 1. Gdy Komisja ustali, że państwo członkowskie przekroczyło kwoty, które zostały mu przyznane, dokonuje odliczeń od przy­ szłych kwot tego państwa członkowskiego. 2. W przypadku przekroczenia przyznanej w  danym roku państwu członkowskiemu kwoty, przydziału lub udziału w  sta­ dzie lub grupie stad Komisja dokonuje odliczeń od rocznej kwo­ ty, przydziału lub udziału państwa członkowskiego, które dokonało przełowienia, w następnym roku lub w następnych la­ tach, przy zastosowaniu mnożnika zgodnie z następującą tabelą:

Stopień przełowienia w stosunku do dozwolonych wielkości wyładunków Mnożnik

Do 5 % włącznie Powyżej 5 % do 10 % włącznie Powyżej 10 % do 20 % włącznie Powyżej 20 % do 40 % włącznie Powyżej 40 % do 50 % włącznie Każde przełowienie powyżej 50 %

Przełowienie * 1,0 Przełowienie * 1,1 Przełowienie * 1,2 Przełowienie * 1,4 Przełowienie * 1,8 Przełowienie * 2,0

ROZDZIAŁ II

Zamykanie łowisk Artykuł 104 Zamykanie łowisk z powodu niezgodności z celami wspólnej polityki rybołówstwa Jeżeli państwo członkowskie nie przestrzega swoich obo­ 1. wiązków dotyczących realizacji planu wieloletniego i  jeżeli Ko­ misja ma dowód, że nieprzestrzeganie tych obowiązków stanowi poważne zagrożenie dla ochrony danego stada, Komisja może tymczasowo zamknąć łowiska, których dotyczą te uchybienia, dla danego państwa członkowskiego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.