Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 58

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 58

Strona 58 z 61

22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/45

2. Jednostka kryzysowa może żądać pomocy od każdego organu publicznego lub osoby prywatnej, której kompeten­ cje uznałaby za niezbędne do skutecznego zareagowania w sytuacji nadzwyczajnej. 1. 3. Agencja zapewnia niezbędną koordynację, aby umoż­ liwić odpowiednią reakcję we właściwym czasie. 4. W stosownym przypadku jednostka kryzysowa infor­ muje opinię publiczną o występującym ryzyku i o podjętych środkach.


Artykuł 121 Zmiany do innych rozporządzeń W rozporządzeniu (WE) nr 847/96 skreśla się art. 5.

2. W rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002 wprowadza się na­ stępujące zmiany: a) art. 21 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 21

Artykuł  17f Wieloletni program prac 1. W wieloletnim programie prac Agencji ustanawia się jej cele ogólne, uprawnienia, zadania, wskaźniki wykonania i  priorytety każdego działania Agencji na okres pięciu lat. Przedmiotowy plan obejmuje przedstawienie planu w zakre­ sie polityki kadrowej i  oceny środków budżetowych, jakie należy przeznaczyć na realizację celów ustalonych na ten pięcioletni okres. Wieloletni program prac przedstawia się zgodnie 2. z opracowanymi przez Komisję systemem i metodami zarzą­ dzania kosztami działań. Zostaje on przyjęty przez zarząd. 3. Program prac, o  którym mowa w  art.  23 ust.  2 lit.  c), nawiązuje do wieloletniego programu prac. Jasno określa no­ wości, zmiany lub skreślenia w stosunku do programu prac z  roku poprzedniego oraz postępy dokonane w  realizacji priorytetów i celów ogólnych wieloletniego programu prac.

Wspólnotowy system kontroli i egzekucji przepisów Dostęp do wód i zasobów oraz prowadzenie działalności, jak to określono w art. 1, podlegają kontroli; egzekwuje się tak­ że przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa. W tym celu ustanawia się wspólnotowy system kontroli, in­ spekcji i  egzekwowania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.”; b) skreśla się art. 22–28.

3. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwiet­ nia 2004 r. ustanawiającym środki dla odnowy zasobów morsz­ czuka północnego (1) skreśla się art. 7, 8, 10, 11, 12 i 13. 4. W rozporządzeniu Rady (WE) nr  2115/2005 z  dnia 20 grudnia 2005 r. wprowadzającym program odbudowy zaso­ bów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (2) skreśla się art. 7. 5. W rozporządzeniu Rady (WE) nr  2166/2005 z  dnia 20  grudnia 2005  r. ustanawiającym środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i  homarca w  Morzu Kantabryjskim i  u  zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskie­ go (3) skreśla się rozdział IV. 6. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 388/2006 z dnia 23 lute­ go 2006 r. ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eks­ ploatacji zasobów soli w Zatoce Biskajskiej (4) skreśla się rozdział IV. 7. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2007 z dnia 7 maja 2007 r. ustanawiającym wieloletni plan zrównoważonej eksplo­ atacji zasobów soli w  zachodniej części kanału La Manche (5) skreśla się rozdział IV. W rozporządzeniu Rady (WE) nr  676/2007 z  dnia 8. 11 czerwca 2007 r. ustanawiającym wieloletni plan zarządzania połowami gładzicy i soli w Morzu Północnym (6) skreśla się roz­ dział IV.

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  Dz.U. L 150 z 30.4.2004, s. 1. Dz.U. L 340 z 23.12.2005, s. 3. Dz.U. L 345 z 28.12.2005, s. 5. Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 1. Dz.U. L 122 z 11.5.2007, s. 7. Dz.U. L 157 z 19.6.2007, s. 1.

Artykuł  17g Współpraca w  zakresie gospodarki morskiej Agencja przyczynia się do realizacji zintegrowanej polityki morskiej UE, w szczególności zawiera umowy administracyj­ ne z innymi organami w sprawach objętych zakresem niniej­ szego rozporządzenia po ich zatwierdzeniu przez zarząd. Dyrektor zarządzający informuje o  nich Komisję i  państwa członkowskie na wczesnym etapie negocjacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.