Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 7

Strona 7 z 61

(43)

Należy przyznać Komisji uprawnienia do zamykania łowi­ ska, jeżeli kwota danego państwa członkowskiego lub TAC zostały wyczerpane. Komisja musi również mieć prawo odliczenia kwot i  przydziałów nakładu w  celu zagwaran­ towania, że limity uprawnień do połowów są w  pełni uwzględniane. Komisja powinna również mieć zdolność podejmowania środków nadzwyczajnych, jeżeli istnieją dowody, że działalność połowowa lub środki przyjęte przez państwo członkowskie są niezgodne ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi w ramach planów zarzą­ dzania lub zagrażają ekosystemowi morskiemu.


(44)

(40)

Określenie kar należy uzupełnić systemem punktów kar­ nych za poważne naruszenia przepisów, na podstawie któ­ rego należy zawieszać licencję połowową, jeżeli – w wyniku nałożenia kar za poważne naruszenia przepisów – właścicielowi licencji połowowej przypisano pewną licz­ bę punktów. Jeżeli na podstawie tego systemu pięciokrot­ nie zawieszono licencje połowowe i  znowu przypisano pewną liczbę punktów, należy całkowicie cofnąć licencję połowową. W  związku z  tym państwa członkowskie po­ winny zapisywać w rejestrze krajowym wszelkie narusze­ nia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Należy zapewnić wymianę danych drogą elektroniczną z  innymi państwami członkowskimi i  Komisją lub z  wy­ znaczonym przez nią organem. Komisja, lub wyznaczony przez nią organ, musi mieć możliwość bezpośredniego do­ stępu do danych dotyczących połowów należących do państw członkowskich, tak aby móc skontrolować, czy państwa te wypełniają swoje obowiązki, i  interweniować w przypadku niespójności.

(45)

(41)

W celu osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa Komisja musi mieć możliwość podjęcia skutecznych środ­ ków naprawczych. Należy zatem rozszerzyć uprawnienia Komisji w zakresie zarządzania i jej możliwość podejmo­ wania interwencji w sposób odpowiedni do poziomu zaist­ niałego naruszenia przepisów popełnionego przez państwo członkowskie. Komisja powinna posiadać upraw­ nienia do przeprowadzania inspekcji bez uprzedniej zapo­ wiedzi oraz w  sposób niezależny, tak aby sprawdzać działania kontrolne podejmowane przez właściwe organy państw członkowskich.

W celu lepszej komunikacji właściwe organy państw członkowskich powinny stworzyć strony internetowe; in­ formacje ogólne powinny być udostępnione w  części do­ stępnej publicznie, a informacje operacyjne w bezpiecznej części tych stron internetowych. Należy również zadbać o  to, by właściwe organy państw członkowskich w  celu wdrażania niniejszego rozporządzenia współpracowały ze sobą, z Komisją i z organem przez nią wyznaczonym oraz z właściwymi organami państw trzecich.

(46)

Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządze­ nia powinny zostać przyjęte zgodnie z  decyzją Rady 1999/468/WE z  dnia 28  czerwca 1999  r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przy­ znanych Komisji (3). Wszystkie środki przyjęte przez Ko­ misję w  celu wykonania niniejszego rozporządzenia powinny być zgodne z zasadą proporcjonalności.

(42)

W celu ochrony wspólnotowych interesów finansowych i  zadbania o  nadrzędny interes, jakim jest ochrona

(1)  Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1. (2)  Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1. (3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

L 343/6

(47)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

22.12.2009

Należy dostosować i  poszerzyć kompetencje Wspólnoto­ wej Agencji Kontroli Rybołówstwa tak, aby wesprzeć jed­ nolite wdrażanie systemu kontroli wspólnej polityki rybołówstwa, zapewnić organizację współpracy operacyj­ nej, pomoc państwom członkowskim oraz możliwość po­ wołania jednostki kryzysowej, w  przypadkach kiedy stwierdzono poważne zagrożenie dla wspólnej polityki ry­ bołówstwa. Powinna ona również mieć możliwość zapew­ nienia sobie niezbędnego sprzętu, aby realizować wspólne plany rozmieszczenia oraz współpracować przy realizacji zintegrowanej polityki morskiej UE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.