Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1

Strona 1 z 61
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1224/2009 z dnia 20  listopada 2009  r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr  847/96, (WE) nr  2371/2002, (WE) nr  811/2004, (WE) nr  768/2005, (WE) nr  2115/2005, (WE) nr  2166/2005, (WE) nr  388/2006, (WE) nr  509/2007, (WE) nr  676/2007, (WE) nr  1098/2007, (WE) nr  1300/2008, (WE) nr  1342/2008 i  uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006


RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3), uwzględniając opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (4), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Z uwagi na fakt, że powodzenie wspólnej polityki rybo­ łówstwa wymaga wprowadzenia skutecznego systemu kontroli, środki przewidziane w  niniejszym rozporządze­ niu zmierzają do ustanowienia wspólnotowego systemu kontroli, inspekcji i  egzekwowania, zgodnie z  globalnym i  zintegrowanym podejściem zgodnym z  zasadą propor­ cjonalności, pozwalającym na zagwarantowanie zgodnoś­ ci z wszystkimi przepisami wspólnej polityki rybołówstwa, w  celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych dzięki uwzględnieniu wszystkich aspektów tej polityki.

Doświadczenia zdobyte w  wyniku stosowania rozporzą­ dzenia Rady (EWG) nr  2847/93 z  dnia 12  października 1993  r. ustanawiającego system kontroli mający zastoso­ wanie do wspólnej polityki rybołówstwa (6) pokazały, że obecny system kontroli jest już niewystarczający do za­ pewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Celem wspólnej polityki rybołówstwa, zgodnie z  rozpo­ rządzeniem Rady (WE) nr  2371/2002 z  dnia 20  grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w  ramach wspólnej polityki rybo­ łówstwa (5) jest zapewnienie takiej eksploatacji żywych za­ sobów wodnych, która gwarantuje zrównoważone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.

(4)

(1)  Opinia z  dnia 22  kwietnia 2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Opinia z dnia 15 maja 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzien­ niku Urzędowym). (3)  Dz.U. C 211 z 4.9.2009, s. 73. (4)  Dz.U. C 151 z 3.7.2009, s. 11. (5)  Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.

W chwili obecnej przepisy są zawarte w  wielu powielają­ cych się i złożonych tekstach prawnych. Pewna część sys­ temu kontroli jest nieodpowiednio wdrażana przez państwa członkowskie, co skutkuje niewystarczającymi i rozbieżnymi środkami przyjmowanymi w odpowiedzi na naruszanie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w wyniku czego niemożliwe jest stworzenie równych wa­ runków konkurencji dla rybaków w całej Wspólnocie. Na­ leży zatem skonsolidować, zracjonalizować i  uprościć obecny system i  wynikające z  niego obowiązki, w  szcze­ gólności poprzez zmniejszenie podwójnych uregulowań i obciążeń administracyjnych.

(6)  Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.

L 343/2

(5)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(9)

22.12.2009

Uwzględniając skalę wyniszczenia morskich zasobów wodnych, żywotny interes Wspólnoty wymaga przyjęcia środków niezbędnych do upowszechnienia wśród wszyst­ kich podmiotów gospodarczych kultury przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz poszano­ wania celów ustanowionych podczas światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w 2002 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.