Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 51

Tytuł:

Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 51

Strona 1 z 29
22.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/51

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

(wersja ujednolicona) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  1234/2007 z  dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację ryn­ ków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o  jednolitej wspólnej orga­ nizacji rynku) (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu utrzymania równowagi między prawami i  zobo­ wiązaniami ustanowionymi w  Porozumieniach GATT Wspólnota musi uwzględnić wykładnię tych porozumień przez głównych partnerów handlowych Wspólnoty.

(5)

Rozporządzenie Rady (WE) nr  384/96 z  dnia 22  grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członka­ mi Wspólnoty Europejskiej (2) zostało kilkakrotnie znaczą­ co zmienione (3). W  celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy to rozporządzenie ujednolicić. Wielostronne negocjacje handlowe zakończone w 1994 r. zaowocowały zawarciem nowych Porozumień w  sprawie wdrażania art. VI Układu ogólnego w sprawie ceł i handlu (zwanego dalej „GATT”). Z uwagi na odmienny charakter nowych zasad dotyczących dumpingu i subsydiów, wska­ zane jest istnienie odrębnych zasad Wspólnoty w każdym z tych dwóch obszarów. W konsekwencji zasady dotyczą­ ce ceł wyrównawczych oraz ochrony przed subsydiami za­ warte są w oddzielnym rozporządzeniu. Porozumienie w  sprawie dumpingu, tj. Porozumienie w sprawie wykonywania art. VI Układu ogólnego w spra­ wie ceł i  handlu z  1994  r. (zwane dalej „Porozumieniem antydumpingowym z 1994 r.”), określa szczegółowe zasa­ dy odnoszące się w  szczególności do obliczania dumpin­ gu, procedur wszczynania i  prowadzenia postępowań, łącznie z ustalaniem i interpretowaniem faktów, stosowa­ nia środków tymczasowych, nakładania i  pobierania ceł antydumpingowych, terminu obowiązywania i  przeglądu środków antydumpingowych oraz podawania do wiado­ mości publicznej informacji dotyczących postępowań an­ tydumpingowych. W  celu zapewnienia odpowiedniego stosowania tych zasad w sposób przejrzysty należy wpro­ wadzić język porozumienia do prawodawstwa Wspólnoty w możliwie najszerszym zakresie.

Wskazane jest ustanowienie jasnych i  szczegółowych za­ sad obliczania wartości normalnej. Wartość ta powinna w  każdym przypadku być oparta na reprezentatywnej sprzedaży w zwykłym obrocie handlowym kraju wywozu. Celowe jest podanie wskazówek co do tego, kiedy strony mogą zostać uznane za powiązane do celów określenia dumpingu. Należy określić okoliczności, w których krajo­ wą sprzedaż można uznać za dokonaną ze stratą, a w kon­ sekwencji – nieistotną, oraz w  jakich okolicznościach dopuszczalne jest odniesienie się do pozostałej części sprzedaży, konstruowanej wartości normalnej lub sprze­ daży do państwa trzeciego. Wskazane jest także zapewnie­ nie właściwej alokacji kosztów, nawet w  sytuacjach rozpoczynania działalności. Wskazane jest określenie wy­ tycznych w  odniesieniu do definicji rozpoczynania dzia­ łalności, jak również zakresu i  metod alokacji. Przy konstruowaniu wartości normalnej konieczne jest także określenie metodologii stosowanej przy ustalaniu kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i  administracyjnych oraz marży zysku, które powinny być zawarte w tej wartości.

(2)

(6)

(3)

Przy ustalaniu wartości normalnej dla krajów nieposiada­ jących gospodarki rynkowej stosowne jest określenie za­ sad wyboru odpowiedniego państwa trzeciego o  gospodarce rynkowej, które ma zostać wykorzystane w tym celu, a w przypadku niemożności wyznaczenia wła­ ściwego państwa trzeciego zapewnienie, że wartość nor­ malna może zostać ustalona w oparciu o inne, uzasadnione podstawy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 74 z 200922.12.2009

    Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

  • Dz. U. L343 - 1 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.