Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 74

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1)

Data ogłoszenia:2009-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 74

Strona 1 z 17
L 343/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.12.2009

DYREKTYWY

 

DYREKTYWA RADY 2009/158/WE z dnia 30  listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i  jaj wylęgowych

(wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (8) (7)

W celu stymulowania harmonijnego rozwoju handlu wewnatrzwspólnotowego, powinien być ustanowiony sys­ tem wspólnotowy regulujący sprawy przywozu z  państw trzecich. Przepisy niniejszej dyrektywy w zasadzie nie powinny do­ tyczyć specjalnych imprez handlowych takich jak wysta­ wy, pokazy i konkursy. Uwzględniając istotę nowoczesnej hodowli drobiu, najlep­ szym sposobem promowania harmonijnego rozwoju handlu wewnatrzwspólnotowego drobiem i  jajami wylę­ gowymi jest monitorowanie zakładów użytkowych. Należy pozostawić właściwym organom państw człon­ kowskich zatwierdzanie zakładów, które spełniają warun­ ki ustanowione w niniejszej dyrektywie, oraz zapewnienie spełnienia tych warunków. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 paź­ dziernika 2007 r. ustanawiające wspólną organizację ryn­ ków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednoli­ tej wspólnej organizacji rynku) (4) przewiduje normy hand­ lowe dla produktów sektorów jaj i  mięsa drobiowego. Rozporządzenie Komisji (WE) nr  617/2008 z  dnia 27 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wy­ konania rozporządzenia Rady (WE) nr  1234/2007 w  za­ kresie norm handlowych w odniesieniu do jaj wylęgowych i  piskląt drobiu hodowlanego (5), ustanawia szczegółowe zasady wykonania tego rozporządzenia w  zakresie norm handlowych w  odniesieniu do jaj wylęgowych i  piskląt drobiu hodowlanego, dotyczące w szczególności przyzna­ nia numeru identyfikacyjnego każdemu zakładowi użytko­ wemu i  oznakowania jaj wylęgowych. Ze względów praktycznych, do celów niniejszej dyrektywy powinny być przyjęte takie same kryteria dla identyfikacji zakładów użytkowych i dla oznakowania jaj wylęgowych.

Dyrektywa Rady 90/539/EWG z  dnia 15  października 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu­ lujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z pań­ stw trzecich drobiu i  jaj wylęgowych (2) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (3). W  celu zapewnienia jasności i zrozumiałości należy tę dyrektywę ujednolicić. Drób, rozumiany jako żywe zwierzęta oraz jaja wylęgowe będące produktem zwierzęcym, zostały wpisane do wyka­ zu produktów w załączniku I do Traktatu. W celu zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji dro­ biu, a  w konsekwencji wzrostu wydajności w  tym sekto­ rze, niektóre przepisy regulujące handel wewnątrzwspólnotowy drobiu i jaj wylęgowych powinny być ustanowione na poziomie wspólnotowym. Hodowla i  chów drobiu jest częścią sektora rolnego. Sta­ nowi to źródło dochodów dla części rolników. W celu stymulowania handlu wewnatrzwspólnotowego drobiem i  jajami wylęgowymi, nie powinno być różnic wśród państw członkowskich w zakresie przepisów doty­ czących warunków zdrowotnych zwierząt.

(9)

(2)

(10)

(3)

(4)

(5)

(1)  Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Dz.U. L 303 z 31.10.1990, s. 6. (3)  Zob. załącznik VI część A.

(4)  Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (5)  Dz.U. L 168 z 28.6.2008, s. 5.

22.12.2009

(11)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(21)

L 343/75

Państwa członkowskie powinny wyznaczać krajowe labo­ ratoria referencyjne i  dostarczać wszelkich niezbędnych danych i aktualizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 343 POZ 74 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L343 - 51 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej

  • Dz. U. L343 - 1 z 200922.12.2009

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.