Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji WestLB AG (C 43/08 (ex N 390/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3900) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 1

Strona 1 z 22
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI  

z dnia 12 maja 2009  r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji WestLB AG (C 43/08 (ex N 390/08) (notyfikowana jako dokument nr  C(2009) 3900)

(Jedynie tekst w  języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2009/971/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(3) 1.  PROCEDURA (1) (2)

przedsiębiorstw (3) (zwanymi dalej „wytycznymi w sprawie ratowania i  restrukturyzacji”) na okres sześciu miesięcy, a w przypadku przedstawienia planu restrukturyzacji – do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie tego planu. W dniu 8  sierpnia 2008  r. władze niemieckie zgłosiły Komisji pomoc na restrukturyzację wraz z planem restruk­ turyzacji banku WestLB. W zgłoszeniu zawarto zobowią­ zanie do przedstawienia do dnia 31  grudnia 2008  r. „konkretnych środków” mających na celu zmianę struktu­ ry własnościowej spółki. Pismem z dnia 1 października 2008 r. Komisja poinformo­ wała władze niemieckie o swojej decyzji o wszczęciu w od­ niesieniu do środka pomocy postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Decyzja Komisji o  wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego (zwana dalej „decyzją o wszczęciu postępo­ wania”) została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4). Komisja wezwała wszystkie zainteresowa­ ne strony do zgłaszania uwag do przedmiotowej pomocy. Komisja nie otrzymała żadnych uwag innych zaintereso­ wanych stron. W dniu 24 listopada 2008 r. władze niemieckie przedsta­ wiły swoje uwagi dotyczące decyzji o wszczęciu formalne­ go postępowania wyjaśniającego.

W swojej decyzji z  dnia 30  kwietnia 2008  r. (2) Komisja uznała, że zabezpieczenie przed ryzykiem ustanowione przez właścicieli WestLB AG (Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband, Rheinischer Sparkassenund Giroverband oraz – bezpośrednio i  pośrednio przez NRW. BANK – kraj związkowy Nadrenia PółnocnaWestfalia oraz Landschaftsverband Westfalen Lippe i Land­ schaftsverband Rheinland) (zwanych dalej „właścicielami”) w dniu 8 lutego 2008 r. na rzecz WestLB AG (zwanego da­ lej „WestLB”) stanowi pomoc państwa. Jednakże Komisja uznała ten środek pomocy za pomoc na ratowanie zgod­ ną z zasadami wspólnego rynku i zatwierdziła go zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy pań­ stwa w  celu ratowania i  restrukturyzacji zagrożonych

(4)

(5)

(1) Dz.U. C 322 z 17.12.2008, s. 16. (2) Dz.U. C 189 z 26.7.2008, s. 3.

(3) Dz.U. C 244 z 1.10.2004, s. 2. (4) Zob. przypis 1.

L 345/2

(6)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

(7)

(8)

(9)

(10)

W dniu 16  grudnia 2008  r. WestLB wystąpił z  wnioskiem o  przedłużenie terminu przekazania przedstawienia kon­ kretnych środków zmierzających do zmiany struktury włas­ nościowej. Komisja wyraziła zgodę na przedłużenie tego terminu do dnia 31 marca 2009 r. W dniu 27  lutego 2009  r. władze niemieckie przekazały sprawozdanie okresowe zawierające informacje dotyczące postępów osiągniętych do końca lutego 2009 r. W dniach 6–8  kwietnia 2009  r. odbyły się rozmowy do­ tyczące restrukturyzacji banku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 28 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy restrukturyzacyjnej dla COMBUS AS (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4538) (1)

  • Dz. U. L345 - 18 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu pomocy C 41/06 (ex N 318/A/04), który Dania planuje wdrożyć w celu zwrotu podatku od emisji CO2 w ramach regulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4517) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.