Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu pomocy C 41/06 (ex N 318/A/04), który Dania planuje wdrożyć w celu zwrotu podatku od emisji CO2 w ramach regulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4517) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 18

Strona 1 z 15
L 345/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 17  czerwca 2009  r. w sprawie programu pomocy C 41/06 (ex N 318/A/04), który Dania planuje wdrożyć w celu zwrotu podatku od emisji CO2 w ramach regulowanego limitami zużycia paliw w  przemyśle (notyfikowana jako dokument nr  C(2009) 4517)

(Jedynie tekst w  języku duńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/972/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (7)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanym art. 88 ust. 2 akapit pierwszy (1) i uwz­ ględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

1.  PROCEDURA (1) (9) (8)

Decyzja Komisji o  wszczęciu postępowania została opu­ blikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Ko­ misja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag odnośnie do proponowanego środka pomocy. Pismem z dnia 24 listopada 2006 r., zarejestrowanym dnia 27  listopada 2006  r. (A/39579), rząd duński przedstawił swoje uwagi dotyczące wszczęcia postępowania. Komisja otrzymała uwagi od następujących osób trzecich: rządu szwedzkiego (dnia 8  grudnia 2006  r., A/40067), Novo Nordisk (dnia 8  grudnia 2006  r., A/40027), Novo­ zymes (dnia 11 grudnia 2006 r., A/40089) i Dansk Indu­ stri (dnia 12  grudnia 2006  r., A/40147). Przekazała te uwagi władzom duńskim, dając im możliwość ustosunko­ wania się do nich. Rząd duński przekazał swoje uwagi pi­ smem z  dnia 5  lutego 2007  r., zarejestrowanym tego samego dnia (A/31115). Dnia 12  września 2007  r. odbyło się spotkanie między członkami gabinetu komisarz Kroes a duńskim ministrem ds. podatków Kristianem Jensenem. Podczas tego spotka­ nia uzgodniono, aby przed podjęciem decyzji w  sprawie proponowanego obniżenia podatków zaczekać na przyję­ cie nowych Wytycznych wspólnotowych w  sprawie po­ mocy państwa na ochronę środowiska. Pismem z  dnia 14  maja 2008  r. Komisja zwróciła się o udzielenie informacji dotyczących zasad zwolnień z po­ datków na ochronę środowiska zgodnie z  nowymi Wy­ tycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (3). Dania udzieliła odpowiedzi pi­ smem z dnia 22 lipca 2008 r. (A/15183) z uzupełnieniem (A/15244). Osobom trzecim, które zgłosiły uwagi odnośnie do wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego, prze­ kazano wniosek o udzielenie informacji wraz z odpowie­ dzią. Po ich przekazaniu osobom trzecim otrzymano uwagi od Dansk Industri (dnia 6  października 2008  r., A/20427), Novo Nordisk (dnia 7  października 2008  r., A/20550), Novozymes (dnia 8  października 2008  r., A/20739) i  rządu szwedzkiego (dnia 15  października 2008 r., A/21433).

Pismem z  dnia 20  lipca 2004  r., zarejestrowanym przez Komisję dnia 22  lipca 2004  r. (SG/A/7988), władze duń­ skie zgłosiły Komisji niżej opisany środek pomocy. Pismami z  dnia 13 września 2004  r. i  z  dnia 14  grudnia 2004  r. Komisja zwróciła się o  udzielenie dodatkowych informacji, które otrzymała w piśmie z dnia 14 paździer­ nika 2004  r., zarejestrowanym dnia 18  października 2004 r. (A/37970), oraz w piśmie z dnia 15 marca 2005 r., zarejestrowanym dnia 15 marca 2005 r. (SG/A/2724). Po spotkaniu z  przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji i Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Cel­ nej dnia 27 kwietnia 2005 r. władze duńskie zwróciły się, pismem z  dnia 12  maja 2005  r., zarejestrowanym dnia 17 maja 2005 r. (A/33975), o więcej czasu na uzupełnie­ nie swojego zgłoszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 28 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy restrukturyzacyjnej dla COMBUS AS (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4538) (1)

  • Dz. U. L345 - 1 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji WestLB AG (C 43/08 (ex N 390/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3900) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.