Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie pomocy restrukturyzacyjnej dla COMBUS AS (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4538) (1)

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 28

Strona 1 z 55
L 345/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 13  lipca 2009  r. w sprawie pomocy restrukturyzacyjnej dla COMBUS AS (notyfikowana jako dokument nr  C(2009) 4538)

(Jedynie tekst w  języku duńskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/973/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,


(5)

Spotkania miedzy władzami duńskimi a służbami Komisji odbyły się w  dniach 23  listopada 2000  r. i  19  grudnia 2000  r. w  Brukseli oraz w  dniach 4  stycznia 2001  r. i 15 stycznia 2001 r. w Kopenhadze. Decyzją nr SG(2001) D/287297 z dnia 28 marca 2001 r. (zwaną dalej „decyzją początkową”) Komisja, w  wyniku wstępnej oceny, zdecydowała nie wnosić żadnych zastrze­ żeń do zgłoszonych środków pomocowych, biorąc pod uwagę, że: — nie stanowiły one pomocy państwa (odnośnie do płat­ ności rekompensaty w  wysokości 100 mln DKK za składki emerytalne), lub — były zgodne, w  kwocie 162 mln DKK (3), ze wspól­ nym rynkiem na podstawie zarówno art. 73 Traktatu WE lub art.  87 ust.  3 lit.  c) Traktatu WE w  powiąza­ niu z wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomo­ cy państwa dla ratowania i  restrukturyzacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji (4) (zwanymi dalej „wytycznymi z 1999 r.”), jak i — były zgodne, w  kwocie 328 mln DKK (5), ze wspól­ nym rynkiem na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w spra­ wie działania państw członkowskich dotyczącego zo­ bowiązań związanych z  pojęciem usługi publicznej w  transporcie kolejowym, drogowym i  w  żegludze śródlądowej (6).

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodar­ czym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi: a także mając na uwadze, co następuje:

1.  PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 30 listopada 2000 r. władze duńskie zgło­ siły zamiar udzielenia pomocy finansowej państwowemu przedsiębiorstwu transportu autobusowego Combus A/S (zwanemu dalej „Combus”), w  związku z  jego sprzedażą spółce Arriva Denmark A/S (zwanej dalej „Arriva”). Przed notyfikacją Komisja otrzymała od stowarzyszenia branżowego „Danske Busvognmaend” (2) pismo z  dnia 25 czerwca 1999 r. oraz skargę z dnia 11 listopada 1999 r., w których stowarzyszenie to krytykuje pomoc finansową udzieloną firmie Combus w przeszłości i ewentualną nową pomoc. Pismem z dnia 15 grudnia 2000 r. Komisja zwróciła się do władz duńskich z wnioskiem o uzupełnienie informacji, na co władze duńskie odpowiedziały pismem z dnia 18 grud­ nia 2000  r. Duński Urząd ds. Konkurencji również prze­ kazał informacje w  piśmie z  dnia 20  grudnia 2000  r. Władze duńskie przesłały informacje uzupełniające w piś­ mie z  dnia 8  stycznia 2001  r. W  dniu 9  stycznia 2001  r. Komisja zażądała od władz duńskich uzupełnienia infor­ macji, na co władze duńskie odpowiedziały tego samego dnia. Władze duńskie przedstawiły dalsze informacje w  piśmie z  dnia 23  stycznia 2001  r. oraz piśmie z  dnia 26 lutego 2001 r.

(2)

(6)

Decyzja ta została opublikowana w  Dzienniku Urzędo­ wym w  dniu 5  maja 2001  r. (7). Pismem z  dnia 8  maja 2001  r. Komisja poinformowała stowarzyszenie „Danske Busvognmaend” o decyzji początkowej. Pismami z dnia 6 listopada 2002 r., które Komisja otrzy­ mała w dniu 12 listopada 2002 r., oraz z dnia 19 stycznia 2004  r., które Komisja otrzymała w  dniu 20  stycznia 2004 r., władze duńskie zgłosiły Komisji wdrożenie planu restrukturyzacji dla spółki Combus. W dniu 11 lipca 2001 r. stowarzyszenie „Danske Busvogn­ maend” wniosło do Sądu Pierwszej Instancji (zwanego da­ lej „SPI”) powództwo o anulowanie decyzji początkowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 345 POZ 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 18 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie programu pomocy C 41/06 (ex N 318/A/04), który Dania planuje wdrożyć w celu zwrotu podatku od emisji CO2 w ramach regulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 4517) (1)

  • Dz. U. L345 - 1 z 200923.12.2009

    Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie pomocy państwa, której Niemcy zamierzają udzielić w celu restrukturyzacji WestLB AG (C 43/08 (ex N 390/08) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3900) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.