Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 1

Strona 1 z 19
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/1

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2009/573/WPZiB z dnia 27 lipca 2009 r. (1) oraz decyzję Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. (2) zmieniającą wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

notowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (4).

(3)

Wspólne stanowisko 2009/573/WPZiB przewiduje także inspekcje niektórych ładunków wysyłanych z Korei Północnej i przysyłanych z tego kraju oraz – w przypadku statków i samolotów – dostarczanie dodat­ kowej informacji poprzedzającej przyjazd lub wyjazd co do towarach przywożonych do Unii lub z niej wywożo­ nych. Informacje te należy dostarczyć zgodnie z przepisami dotyczącymi skróconych deklaracji przywo­ zowych i wywozowych przedstawionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks celny (5) oraz rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającym przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (6). Wspólne stanowisko 2009/573/WPZiB przewiduje również zakaz świadczenia statkom północnokoreańskim usług bunkrowania i wszelkich innych usług w celu unie­ możliwienia transportu produktów, których wywóz jest zakazany na mocy rozporządzenia (WE) nr 329/2007 (7). Wspólne stanowisko 2009/573/WPZiB obejmuje również środkami o zamrożeniu funduszy nowe kate­ gorie osób i wprowadza środki czujności finansowej dotyczące działalności instytucji finansowych, która mogłaby posłużyć do rozwoju północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami balistycznymi. Środki te wchodzą w zakres Traktatu, dlatego do ich wdrożenia w Unii niezbędne są przepisy unijne, szcze­ gólnie w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 134 z 29.5.2009, s. 1. 302 z 19.10.1992, s. 1. 253 z 11.10.1993, s. 1. 88 z 29.3.2007, s. 1.

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB (3) w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (dalej zwanej „Koreą Północną”), wdrażające rezolucję nr 1718 (2006) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). Zgodnie z rezolucją RB ONZ nr 1874 (2009) nałożono na Koreę Północną dalsze środki ograniczające na mocy wspólnego stanowiska 2009/573/WPZiB, obejmujące zwłaszcza zakaz dostarczania, sprzedaży lub przekazy­ wania pewnych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby posłużyć do rozwoju północnokoreańskich programów związanych z bronią jądrową, inną bronią masowego rażenia lub pociskami balistycznymi. W decyzji 2009/1002/WPZiB stwierdza się, że zakaz ten obejmuje wszystkie towary i technologie podwójnego zastosowania wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspól­

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 51 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 47 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L346 - 42 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L346 - 39 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

 • Dz. U. L346 - 26 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.