Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 26

Strona 1 z 9
L 346/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 1 i 2, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2009/788/WPZiB z dnia 27 października 2009 r. w sprawie środków ogranicza­ jących wobec Republiki Gwinei (1), zmienione decyzją Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r., uwzględniając wspólny wniosek Komisji oraz Wysokiego Przed­ stawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeń­ stwa, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycz­ nych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (3). Aby środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, rozporządzenie musi niezwłocznie wejść w życie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje: a) „sprzęt, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrz­ nych” oznacza towary wymienione w załączniku I; b) „pomoc techniczna” oznacza wszelkie wsparcie techniczne związane z naprawami, pracami rozwojowymi, produkcją, montażem, testowaniem, konserwacją lub wszelką inną obsługą techniczną; może przyjmować formy takie, jak instruktaż, doradztwo, szkolenie, przekazywanie wiedzy praktycznej i umiejętności praktycznych, a także usługi konsultingowe; pomoc techniczna obejmuje także porady udzielane w formie ustnej; c) „usługi pośrednictwa” oznaczają działalność osób, podmiotów oraz partnerstw, którzy pełnią rolę pośredników, kupując lub sprzedając towary i technologie, aranżując ich przekazywanie, negocjując lub aranżując transakcje, które mają na celu przekazywanie towarów lub technologii; d) „środki finansowe” oznaczają aktywa finansowe i wszelkiego rodzaju korzyści, w tym między innymi: (i) gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, polecenia zapłaty, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze; (ii) depozyty złożone w instytucjach finansowych lub u innych podmiotów, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne; (iii) publiczne i prywatne rynkowe papiery wartościowe i papiery dłużne, w tym akcje i udziały, świadectwa depozytowe dotyczące papierów wartościowych, obli­ gacje, weksle, poręczenia, skrypty dłużne, kontrakty pochodne; (iv) odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów lub wartości narosłe z aktywów lub wytwarzane przez aktywa;

(3) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB wprowadza pewne środki ograniczające wobec członków Krajowej Rady Demokracji i Rozwoju oraz osób z nimi powiąza­ nych (NCDD), odpowiedzialnych za brutalne represje z dnia 28 września 2009 r. lub za impas polityczny w tym kraju. Środki te to między innymi zamrożenie środków finan­ sowych i zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów wymie­ nionych w załączniku do wspomnianego wspólnego stanowiska oraz zakaz świadczenia pomocy technicznej i finansowej oraz innych usług związanych ze sprzętem wojskowym, które byłyby przeznaczone na rzecz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Republice Gwinei lub mogłyby zostać wykorzystane na jej terytorium. Środki obejmują także zakaz sprze­ daży, dostarczania, przekazywania lub wywozu sprzętu do Republiki Gwinei, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych. Środki te wchodzą w zakres zastosowania Traktatu, dlatego też do ich wdrożenia w Unii niezbędne jest prawodawstwo unijne, które zagwarantuje w szczególności, że środki te będą jednolicie stosowane przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 51 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 47 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L346 - 42 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L346 - 39 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

 • Dz. U. L346 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.