Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 39

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 39

Strona 1 z 3
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/39

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restryk­ cyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W następstwie wyroku Sądu Pierwszej Instancji wyda­ nego w dniu 30 września 2009 r. w sprawie T-341/07 jedna osoba nie została włączona do wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001. Rada stwierdziła również, że należy zmienić wpis doty­ czący jednej z grup w wykazie. Rada stwierdziła, że – oprócz osoby, o której mowa w motywie (5) – pozostałe osoby, grupy i podmioty wymienione w załączniku do przedmiotowego rozporzą­ dzenia uczestniczyły w aktach terrorystycznych w rozumieniu art. 1 ust. 2 i 3 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu (5), że właściwy organ podjął w stosunku do nich decyzję w rozumieniu art. 1 ust. 4 tego wspólnego stanowiska, i że w związku z tym powinny one nadal podlegać szczególnym środkom ograniczającym przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 2580/2001. Należy odpowiednio zaktualizować wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001, Artykuł 1

(6) (7)

W dniu 15 czerwca 2009 r. Rada przyjęła rozporzą­ dzenie (WE) nr 501/2009 wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 (2), ustanawiając uaktualniony wykaz osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie to rozporządzenie. Rada przekazała wszystkim osobom, grupom i podmiotom, o ile było to możliwe w praktyce, uzasad­ nienie przyczyn, dla których wymieniono je w wykazie zamieszczonym w rozporządzeniu (WE) nr 501/2009. W przypadku jednej grupy zmienione uzasadnienie przy­ czyn zostało przekazane w październiku 2009 roku. Poprzez zawiadomienie opublikowane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej (3) Rada poinformowała osoby, grupy i podmioty wymienione w wykazie zamiesz­ czonym w rozporządzeniu (WE) nr 501/2009, że posta­ nowiła pozostawić je w wykazie. Rada poinformowała również osoby, grupy i podmioty, których to dotyczy, że możliwe jest zwrócenie się do Rady o uzasadnienie przyczyn umieszczenia ich w wykazie, o ile taka infor­ macja nie została im wcześniej przekazana. W przypadku ośmiu grup zmienione uzasadnienie zostało udostęp­ nione w październiku 2009 roku (4). Rada dokonała pełnego przeglądu wykazu osób, grup i podmiotów, do których ma zastosowanie rozporzą­ dzenie (WE) nr 2580/2001, wymaganego na mocy art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia. Dokonując tego przeglądu Rada uwzględniła uwagi przedłożone jej przez zaintere­ sowanych.

(2)

(3)

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wykaz przewidziany w art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001, zastępuje się wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 501/2009. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub­ likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

A. CARLGREN

Przewodniczący

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 51 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 47 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L346 - 42 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L346 - 26 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.