Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 42

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 42

Strona 1 z 5
L 346/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

jest podstawowe prawo do obrony, a w szczególności prawo do bycia wysłuchanym.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215 ust. 2,


(5)

uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2002/402/WPZiB z dnia 27 maja 2002 r. dotyczące środków ograniczających przeciwko Osamie bin Ladenowi, członkom organizacji AlKaida i talibom oraz innym osobom fizycznym, grupom, przed­ siębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym (1), uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólne stanowisko 2002/402/WPZiB przewiduje, między innymi, że Wspólnota Europejska podejmuje niektóre środki ograniczające, w tym zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych, zgodnie z rezolucjami nr 1267(1999), 1333(2000) i 1390(2002) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych było wprowadzone w życie za pomocą rozporządzenia (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami (2). Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca 2003 r. (3) wprowadzono do wspomnianego wyżej rozporządzenia artykuł przewidujący pewne wyjątki. Okres niezgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w tym artykule, powinien zostać dostosowany do rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1735 z dnia 22 grudnia 2006 r. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Euro­ pejskich z dnia 3 września 2008 r. w połączonych spra­ wach C-402/05 P i C-415/05 P: wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 3 września 2008 r. - Yassin Abdullah Kadi, Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Komisji Wspólnot Europejskich, Zjed­ noczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, rozporządzenie (WE) nr 881/2002 powinno zostać zmienione, tak, aby przewidywało procedurę umieszczania w wykazie, gwarantującą, że respektowane

(6)

Zmieniona procedura powinna obejmować przekazy­ wanie osobom, podmiotom, organom lub grupom umieszczonym w wykazie uzasadnienia umieszczenia w wykazie, przekazanego przez Komitet ONZ ds. Sankcji wobec sieci Al-Kaida i talibów, aby dać umieszczonym w wykazie osobom, podmiotom, organom lub grupom możliwość przedstawienia swoich uwag w odniesieniu do tego uzasadnienia. Celem rozporządzenia (WE) nr 881/2002 jest zamrożenie funduszy i zasobów gospo­ darczych osób, podmiotów, organów i grup wymienio­ nych w wykazie sieci Al-Kaida i talibów, opracowanym przez ONZ. Ponieważ odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ stanowią, że zamrożenie takie powinno nastąpić „bezzwłocznie”, środki takie muszą, ze swej natury, wykorzystywać efekt zaskoczenia.

(2)

Dlatego Komisja powinna mieć możliwość podjęcia decyzji przed poinformowaniem danej osoby, danego podmiotu, danego organu lub danej grupy o uzasadnieniu umieszczenia ich w wykazie. Osobę tę, podmiot, organ lub grupę należy jednak po opubliko­ waniu tej decyzji bezzwłocznie poinformować o uzasadnieniu umieszczenia w wykazie, aby dać tej osobie, podmiotowi, organowi lub grupie możliwość skutecznego przedstawienia swoich uwag.

(3)

Komisja powinna starać się informować o uzasadnieniu umieszczenia w wykazie bezpośrednio daną osobę, dany podmiot, dany organ lub daną grupę, jednak w niektórych przypadkach może to być niemożliwe z powodu niepełnych danych kontaktowych lub ich zupełnego braku. W takich przypadkach zawiadomienie powinno zostać opublikowane w Dzienniku Urzędowym, aby poinformować zainteresowanych o obowiązujących procedurach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 51 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 47 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L346 - 39 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

 • Dz. U. L346 - 26 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.