Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 47

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 47

Strona 1 z 3
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/47

DECYZJA RADY 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej „c) pewnych innych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii, które mogłyby posłużyć KRLD do programów dotyczących broni jądrowej, rakiet balis­ tycznych lub innej broni masowego rażenia lub które mogłyby posłużyć jej do działalności wojskowej, w tym wszystkich towarów i technologii podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku i do rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastoso­ wania (*). Unia Europejska przyjmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które należy objąć niniejszym przepisem. ___________ (*) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.”;


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 listopada 2006 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych prze­ ciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej („KRLD”) (1); to wspólne stanowisko zostało zmienione przez wspólne stanowisko 2009/573/WPZiB (2), które wdrażało rezolucję nr 1874 (2009) Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.

(2)

Zakaz bezpośredniego i pośredniego dostarczania, sprze­ dawania lub przekazywania KRLD niektórych produktów, materiałów, sprzętu, towarów i technologii powinien obejmować wszystkie towary i technologie podwójnego zastosowania wymienione w załączniku i do rozporzą­ dzenia (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. usta­ nawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (3).

2) artykuł 4 ust. 3 i 4 otrzymuje brzmienie: „3. Można zastosować odstępstwo wobec funduszy i zasobów gospodarczych, które są: a) konieczne do zaspokojenia podstawowych potrzeb, w tym płatności za artykuły spożywcze, wynajem lub kredyt hipoteczny, leki i leczenie, podatki, składki ubez­ pieczeniowe i opłaty na rzecz przedsiębiorstw użytecz­ ności publicznej; b) przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z korzystaniem z usług prawniczych; lub c) przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi, zgodnie z przepisami prawa krajowego, zwią­ zanych z rutynowym przechowywaniem i utrzymaniem zamrożonych funduszy i zasobów gospodarczych, po powiadomieniu komitetu przez zainteresowane państwo członkowskie o zamiarze udzielenia osobom i podmiotom wymienionym w załączniku I, w stosownych przypadkach, zezwolenia na dostęp do tych funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych oraz niepodjęciu przez komitet decyzji odmownej w terminie pięciu dni robo­ czych od takiego powiadomienia. 4. Można zastosować również odstępstwo funduszy i zasobów gospodarczych, które są: wobec

(3)

Rada wskazała osoby i podmioty, które spełniają kryteria przedstawione w art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 4 ust. 1 lit. b) oraz w art. 3 ust. 1 lit. c) i art. 4 ust. 1 lit. c) wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB. Osoby te i podmioty powinny zatem figurować w załączniku II i III do wspomnianego wspólnego stanowiska.

(4)

We wspólnym stanowisku 2006/795/WPZiB należy wprowadzić odpowiednie zmiany,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2006/795/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 1 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

(1) Dz.U. L 322 z 22.11.2006, s. 32. (2) Dz.U. L 197 z 29.7.2009, s. 111. (3) Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 51 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 42 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L346 - 39 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

 • Dz. U. L346 - 26 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.