Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

Data ogłoszenia:2009-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 51

Strona 1 z 5
23.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/51

DECYZJA RADY 2009/1003/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Republiki Gwinei

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

2.

Zabronione jest:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 27 października 2009 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2009/788/WPZiB w sprawie środków ogra­ niczających wobec Republiki Gwinei (1), w odpowiedzi na brutalne stłumienie przez siły bezpieczeństwa demon­ stracji politycznych w Konakry w dniu 28 września 2009 r. Ze względu na powagę obecnej sytuacji w Republice Gwinei konieczne jest przyjęcie dodatkowych środków ograniczających wymierzonych przeciwko poszcze­ gólnym członkom Krajowej Rady Demokracji i Rozwoju (NCDD) oraz osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom z nimi powiązanym, odpowiedzialnym za brutalne represje lub patową sytuację polityczną w tym kraju. Ponadto do wykazu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, poddanych środkom ograni­ czającym, przedstawionego w załączniku do wspólnego stanowiska 2009/788/WPZiB, należy dodać kolejne osoby powiązane z NCDD. W celu wdrożenia niektórych z tych środków niezbędne jest podjęcie dalszych działań przez Unię,


a) dostarczanie, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy tech­ nicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, lub związa­ nych z zaopatrzeniem, produkcją, konserwacją i używaniem takich przedmiotów przeciw jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi lub w celu wykorzystania na terenie Republiki Gwinei; b) finansowanie, bezpośrednio lub pośrednio lub udzielanie pomocy finansowej związanej z przedmiotami, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności dotacji, pożyczek i ubezpieczeń kredytów wywozowych, w odniesieniu do jakiejkolwiek sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu takich przedmiotów, lub w odniesieniu do przy­ znania związanej z tym pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług jakiejkolwiek osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi lub w celu wykorzystania na terenie Republiki Gwinei; c) świadome i celowe uczestnictwo w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów, o których mowa w lit. a) lub b).”; 2) Art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 1. Art. 1 nie ma zastosowania do:

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2009/788/WPZiB wprowadza się następujące zmiany: 1) Art. 1 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 1 1. Sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz do Republiki Gwinei wszelkich typów uzbrojenia i materiałów z nim związanych, łącznie z bronią i amunicją, pojazdami wojskowymi i sprzętem wojskowym, sprzętem paramili­ tarnym i częściami zamiennymi do wyżej wymienionych, przez obywateli państw członkowskich lub z terytoriów państw członkowskich lub z użyciem ich statków powietrz­ nych lub statków pływających pod ich banderą, są zabro­ nione niezależnie od tego, czy pochodzą z terytoriów tych państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 281 z 28.10.2009, s. 7.

a) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu nieśmiercionośnego sprzętu wojskowego lub sprzętu, który mógłby zostać wykorzystany do stosowania wewnętrznych represji, przeznaczonego wyłącznie do użytku w celach humanitarnych lub ochronnych, lub do wykorzystania w ramach programów rozwoju insty­ tucjonalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i UE lub w ramach prowadzonych przez UE i ONZ operacji zarządzania kryzysowego; b) sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu pojazdów niebojowych, które zostały wyprodukowane lub wyposażone w materiały w celu zapewnienia ochrony przed pociskami balistycznymi i które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w Republice Gwinei do celów obronnych przez personel UE i jej państw człon­ kowskich; c) dostarczania pomocy technicznej, usług pośrednictwa i innych usług związanych z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami; d) dostarczania finansowania i pomocy finansowej zwią­ zanej z takim sprzętem lub takimi programami i operacjami; pod warunkiem że taki wywóz zostanie z góry zatwierdzony przez stosowny właściwy organ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 346 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L346 - 58 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1004/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. aktualizująca wykaz osób, grup i podmiotów do których ma zastosowanie art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu

 • Dz. U. L346 - 47 z 200923.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1002/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca wspólne stanowisko 2006/795/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L346 - 42 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1286/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L346 - 39 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1285/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 501/2009

 • Dz. U. L346 - 26 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1284/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. wprowadzające pewne szczególne środki ograniczające wobec Republiki Gwinei

 • Dz. U. L346 - 1 z 200923.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1283/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.