Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

Data ogłoszenia:2009-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 14

Strona 1 z 4
L 347/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Gospodarstwa badane w związku z siecią danych rachun­ kowych gospodarstw rolnych wchodzą w zakres badań strukturalnych i wspólnotowych lub krajowych spisów gospodarstw rolnych.

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


(6)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospo­ darczej gospodarstw rolnych we Wspólnocie Europejskiej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 2,

Dane dostępne do celów sporządzenia planu wyboru gospodarstw (planu wyboru) na każdy rok obrotowy oraz różnica w sytuacji rolnej między różnymi państwami członkowskimi wymagają przyjęcia na ten rok progów wielkości ekonomicznej różniących się w zależności od państwa członkowskiego lub nawet w niektórych przypadkach od okręgu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1859/82 z dnia 12 lipca 1982 r. dotyczące wyboru gospodarstw przeka­ zujących dane do celów określania dochodów gospo­ darstw rolnych (2) ustanowiło próg wielkości ekono­ micznej gospodarstw i liczbę gospodarstw przekazują­ cych dane do celów wdrożenia rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

Doświadczenie pokazało, że funkcjonowanie sieci danych jest ułatwione, jeśli liczba gospodarstw przekazujących dane wybranych dla okręgu może się zmieniać do 20 % w obie strony, pod warunkiem że ogólna liczba gospodarstw rolnych dla danego państwa członkow­ skiego nie ulega zmniejszeniu.

(8)

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1242/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (3) wprowadziło nowe pojęcie – „wielkość ekonomiczną”, wyrażaną obecnie w euro – oraz zmieniło niektóre inne kryteria typologii.

(3)

W rezultacie zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (4) należy uwzględnić okręgi Bułgarii i Rumunii. W celu osiągnięcia większej dokład­ ności należy wprowadzić dodatkowe zmiany do rozpo­ rządzenia (EWG) nr 1859/82. Dlatego dla zachowania przejrzystości należy uchylić rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 i zastąpić je niniejszym rozporządzeniem.

Ponieważ zarządzanie finansami takich działań jest trudne, rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1915/83 z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie niektórych szczegó­ łowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych (5) wprowadza ograniczenie dla każdego państwa członkowskiego dotyczące całkowitej liczby należycie wypełnionych sprawozdań z gospodarstw rolnych kwali­ fikujących się do finansowania wspólnotowego. Dla zachowania przejrzystości i spójności powinno zostać to odzwierciedlone w niniejszym rozporządzeniu. Należy dopuścić elastyczność w zakresie liczby gospodarstw przekazujących dane na okręg, o ile przestrzegana jest łączna liczba gospodarstw przekazujących dane w danym państwie członkowskim.

(9)

Plan wyboru powinien zawierać minimalną liczbę elementów umożliwiających ocenę jego ważności w odniesieniu do celów sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych.

(4)

Gospodarstwa rolne przekazujące dane muszą być wybie­ rane w ujednolicony sposób w każdym okręgu, dlatego należy ustanowić szczegółowe zasady wykonania odpo­ wiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr 1217/2009.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 328 205 335 363 z z z z 15.12.2009, s. 27. 13.7.1982, s. 5. 13.12.2008, s. 3. 20.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 32 z 200924.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L347 - 31 z 200924.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 26 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 • Dz. U. L347 - 30 z 200924.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L347 - 29 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 28 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 26 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie wieloletnich ram finansowych – finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście europejskiego planu naprawy gospodarczej

 • Dz. U. L347 - 23 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 (1)

 • Dz. U. L347 - 22 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1292/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 675/2009, (WE) nr 676/2009 i (WE) nr 677/2009 otwierających przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich, przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich i przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich, w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu

 • Dz. U. L347 - 11 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1290/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L347 - 9 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1289/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L347 - 6 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

 • Dz. U. L347 - 1 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.