Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1292/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 675/2009, (WE) nr 676/2009 i (WE) nr 677/2009 otwierających przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich, przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich i przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich, w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu

Data ogłoszenia:2009-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 22

L 347/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1292/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 675/2009, (WE) nr 676/2009 i (WE) nr 677/2009 otwierających przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich, przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich i przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich, w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu


KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej jest znikoma. Ilość kukurydzy przywożonej do Portugalii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej obej­ muje tylko 13 % kontyngentu. Ze względu na sytuację na rynku w Hiszpanii i w Portugalii, otwarcie przetargów do dnia 17 grudnia 2009 r. nie pozwoliłoby na przywóz ilości wystarczających do wyczerpania kontyngentów.

(3)

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 675/2009 (2), (WE) nr 676/2009 (3) i (WE) nr 677/2009 (4) otworzyły przetargi na obniżenie należności, o których mowa w art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 odpowiednio w odniesieniu do sorgo przywożonego do Hiszpanii, kukurydzy przywożonej do Hiszpanii i kukurydzy przy­ wożonej do Portugalii. Między terminem otwarcia przetargów a dniem 17 listopada 2009 r. ilość kukurydzy przywożonej do Hiszpanii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej pomniejszonego o ilości produktów zastępczych dla zboża, o których mowa w art. 2 ust. 1, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyn­ gentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portu­ galii (5), obejmuje tylko 13 % kontyngentu. Ilość sorgo przywożonego do Hiszpanii, które może być wliczone

W związku z tym przetargi na obniżenie należności przywozowych na przywóz sorgo i kukurydzy do Hisz­ panii oraz kukurydzy do Portugalii należy przedłużyć do końca maja 2010 r. w celu całkowitego wykorzystania kontyngentów przywozowych. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 2 rozporządzenia (WE) nr 675/2009, art. 2 rozporządzenia (WE) nr 676/2009 i art. 2 rozporządzenia (WE) nr 677/2009 przetargi otwarte są do dnia 27 maja 2010 r. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie obowiązuje do dnia 28 maja 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 grudnia 2009 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Neelie KROES

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

299 196 196 196 340

z z z z z

16.11.2007, s. 1. 28.7.2009, s. 5. 28.7.2009, s. 6. 28.7.2009, s. 7. 19.12.2008, s. 57.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 32 z 200924.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L347 - 31 z 200924.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 26 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 • Dz. U. L347 - 30 z 200924.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L347 - 29 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 28 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 26 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie wieloletnich ram finansowych – finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście europejskiego planu naprawy gospodarczej

 • Dz. U. L347 - 23 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 (1)

 • Dz. U. L347 - 14 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L347 - 11 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1290/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L347 - 9 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1289/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L347 - 6 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

 • Dz. U. L347 - 1 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.