Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie wieloletnich ram finansowych – finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście europejskiego planu naprawy gospodarczej

Data ogłoszenia:2009-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 26

L 347/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2009

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie wieloletnich ram finansowych – finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście europejskiego planu naprawy gospodarczej (2009/1005/UE)


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarzą­ dzania finansami (1), w szczególności jego pkt 21, 22, akapity pierwszy i drugi oraz pkt 23, uwzględniając zmieniony wniosek Komisji,

w ramach poddziału 1a, 1b, 3a i działu 5 oraz pułapów środków na zobowiązania na 2010 r. w ramach poddziału 1a oraz działów 2 i 5.

(3)

W celu zachowania odpowiedniego stosunku między zobowiązaniami i płatnościami zostaną zmienione roczne pułapy środków na płatności. Korekta będzie neutralna. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do poro­ zumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (3),

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na budżetowym posiedzeniu pojednawczym w dniu 18 listopada 2009 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja zawarły porozumienie w sprawie sposobów zapewnienia dodatkowego finansowania, w ramach euro­ pejskiego planu naprawy gospodarczej, projektów w dziedzinie energetyki i internetu szerokopasmowego, jak również inwestycji służących wsparciu działań zwią­ zanych z nowymi wyzwaniami określonymi w kontekście śródokresowej oceny reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 r. (ocena funkcjonowania) (2). Do celów tego finansowania konieczny jest przegląd wielo­ letnich ram finansowych na lata 2007–2013 zgodnie z pkt 21, 22 i 23 porozumienia międzyinstytucjonalnego w celu podniesienia pułapu środków na zobowiązania na 2010 r. w poddziale 1a o kwotę 1 779 mln EUR w cenach bieżących. Podwyższenie pułapu na 2010 r. w poddziale 1a zostanie w pełni zrównoważone poprzez obniżenie pułapów środków na zobowiązania na 2009 r.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Załącznik I do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami zastępuje się tekstem zamieszczonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Strasburgu dnia 17 grudnia 2009 r.

(2)

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BUZEK

W imieniu Rady

H. LINDBLAD

Przewodniczący

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. (2) COM(2008) 800, COM(2008) 859, COM(2009) 171 i Dz.U. L 132 z 29.5.2009, s. 8.

(3) W tym celu kwoty wynikające z powyższego porozumienia prze­ licza się na ceny z 2004 r.

24.12.2009

ZAŁĄCZNIK RAMY FINANSOWE NA LATA 2007–2013

(w mln EUR – stałe ceny z 2004 r.) Środki na zobowiązania 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem 2007–2013

PL

1. Trwały wzrost 1a Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia

50 865 8 404 42 461 51 962 43 120 1 199 600 599 6 199 6 633 419 ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM jako procent DNB ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM jako procent DNB Dostępny margines Pułap zasobów własnych jako procent DNB 117 277 1,08 % 115 142 1,06 % 0,18 % 1,24 %

53 262 9 595 43 667 54 685 42 697 1 258 690 568 6 469 6 818 191 122 683 1,09 % 119 805 1,06 % 0,18 % 1,24 %

55 879 12 018 43 861 51 023 42 279 1 375 785 590 6 739 6 816 190 122 022 1,06 % 109 091 0,95 % 0,29 % 1,24 %

56 435 12 580 43 855 53 238 41 864 1 503 910 593 7 009 6 999

55 400 11 306 44 094 52 528 41 453 1 645 1 050 595 7 339 7 255

56 866 12 122 44 744 51 901 41 047 1 797 1 200 597 7 679 7 400

58 256 12 914 45 342 51 284 40 645 1 988 1 390 598 8 029 7 610

386 963 78 939 308 024 366 621 293 105

1b Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia 2. Gospodarowanie zasobami naturalnymi i ich ochrona spośród nich: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpo­ średnie 3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość 3a Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10 765 6 625 4 140 49 463 49 531 800

3b Obywatelstwo 4. UE jako partner na arenie międzynarodowej 5. Administracja (1) 6. Rekompensaty

125 184 1,06 % 119 245 1,01 % 0,23 % 1,24 %

124 167 1,03 % 116 884 0,97 % 0,27 % 1,24 %

125 643 1,02 % 120 575 0,98 % 0,26 % 1,24 %

127 167 1,01 % 119 784 0,95 % 0,29 % 1,24 %

864 143 1,048 % 820 526 1,00 % 0,24 % 1,24 %

(1) Wydatki na emerytury uwzględnione w pułapie tego działu są obliczane netto od składek pracowniczych na odnośny fundusz emerytalny, w ramach limitu 500 mln EUR przy cenach z 2004 r. za okres 2007–2013.

L 347/27

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 32 z 200924.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L347 - 31 z 200924.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 26 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 • Dz. U. L347 - 30 z 200924.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L347 - 29 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 28 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 23 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 (1)

 • Dz. U. L347 - 22 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1292/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 675/2009, (WE) nr 676/2009 i (WE) nr 677/2009 otwierających przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich, przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich i przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich, w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu

 • Dz. U. L347 - 14 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L347 - 11 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1290/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L347 - 9 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1289/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L347 - 6 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

 • Dz. U. L347 - 1 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.