Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

Data ogłoszenia:2009-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 6

Strona 1 z 2
L 347/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2009

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1288/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiające przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

(5)

względu na pewność prawa i dalsze właściwe zachowanie zasobów morskich i zarządzanie nimi – przewidzenie dalszego obowiązywania tych środków przez okres przej­ ściowy wynoszący 18 miesięcy.


uwzględniając wniosek Komisji,

W celu dalszego zmniejszania niepożądanych połowów zakaz selekcji jakościowej przewidziany w pkt 5b załącz­ nika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 należy rozszerzyć na wszystkie strefy ICES.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

(6)

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2),

Środki transponujące do prawa wspólnotowego zalecenia przedstawione przez Komisję ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) powinny zostać zmienione, by zapewnić przestrzeganie zaleceń obowiązujących w roku 2010.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (3) ustanawia pewne środki tech­ niczne dla ochrony zasobów rybnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że środki ustanowione w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 przestają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2010 r., niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od tego dnia,

(2)

W załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego upraw­ nienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (4), ustanawia się środki techniczne ważne do dnia 31 grudnia 2009 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Przejściowe środki techniczne 1. Pkt 1, 2, 3 (w tym 3.1–3.2), 4 (w tym 4.1–4.2), 5, 5b (w tym 5b.1–5b.2), 6 (w tym 6.1–6.8), 7 (w tym 7.1–7.5), 8 (w tym 8.1–8.3), 9 (w tym 9.1–9.12), 9a (w tym 9a.1–9a.9), 12 (w tym 12.1–12.2), 15 (w tym 15.1–15.9), 16, 17, 18, 20 i 24 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 oraz dodatki do załącznika III do tego rozporządzenia stosuje się do dnia 30 czerwca 2011 r.

(3)

W dniu 4 czerwca 2008 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych za pomocą środków technicznych, które ma zastąpić rozporządzenie (WE) nr 850/98 i przewidywać stałe środki w miejsce przejściowych środków technicznych obecnie określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009.

2.

Na użytek ust. 1:

(4)

Biorąc pod uwagę fakt, że proponowane rozporządzenie Rady nie zostanie przyjęte przed dniem, w którym prze­ stają obowiązywać środki przewidziane w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009, niezbędne jest – ze

a)

(i) w pkt 6, pkt 6.8 akapit drugi, pkt 9.3, 9.6 i 9.8 rok „2009” zastępuje się rokiem „2010”;

(1) Opinia z dnia 22 kwietnia 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. C 218 z 11.9.2009, s. 43. (3) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1. (4) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1.

(ii) w pkt 3.2, pkt 6.7 akapit pierwszy, pkt 6.8 akapit pierwszy oraz w pkt 18 słowa „w 2009 r.” zastępuje się słowami „od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.”;

24.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/7

(iii) w pkt 6.2, 7.1. i 8.1 skreśla się słowa „2009 r.”; (iv) w pkt 6.1 słowa „31 grudnia 2009 r.” zastępuje się słowami „30 czerwca 2011 r.”; (v) w pkt 6.7 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 347 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 32 z 200924.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (  Dz.U. L 338 z 23.12.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 19, tom 6, s. 243)

 • Dz. U. L347 - 31 z 200924.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej na okres od dnia 26 czerwca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 • Dz. U. L347 - 30 z 200924.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 7 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Łotewską do przedłużenia stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 193 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L347 - 29 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia instrumentu elastyczności zgodnie z pkt 27 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 28 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

 • Dz. U. L347 - 26 z 200924.12.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. w zakresie wieloletnich ram finansowych – finansowanie projektów w dziedzinie energetyki w kontekście europejskiego planu naprawy gospodarczej

 • Dz. U. L347 - 23 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1293/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 32 (1)

 • Dz. U. L347 - 22 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1292/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 675/2009, (WE) nr 676/2009 i (WE) nr 677/2009 otwierających przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z krajów trzecich, przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich i przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich, w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu

 • Dz. U. L347 - 14 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1291/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L347 - 11 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1290/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

 • Dz. U. L347 - 9 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1289/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L347 - 1 z 200924.12.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustalające uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do Morza Czarnego w 2010 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.