Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2
10 ust. 1 decyzji o Europolu. Artykuł 3 Dostęp i wykorzystanie 1. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Europol zgodnie z niniejszą decyzją mają wyłącznie należycie upoważnieni pracownicy Europolu. 2. Bez uszczerbku dla art. 17 decyzji o Europolu, dane osobowe przetwarzane przez Europol zgodnie z niniejszą decyzją mogą być wykorzystywane wyłącznie do celu okre­ ślenia, czy dane takie są przydatne do zadań Europolu i czy mogą zostać włączone do jego systemu informacyjnego. 3. Jeśli Europol stwierdzi, że określone dane są przydatne do jego zadań i mogą zostać włączone do jego systemu informa­ cyjnego, Europol sugeruje państwu członkowskiemu przekazu­ jącemu dane włączenie ich do systemu informacyjnego Euro­ polu zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji o Europolu. W przypadku niezastosowania się państwa członkowskiego do sugestii Euro­ polu, zastosowanie ma art. 5 niniejszej decyzji. Artykuł 4 Zasady dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych 1. Przetwarzając dane osobowe zgodnie z niniejszą decyzją, Europol przestrzega zasad dotyczących ochrony danych osobo­


wych i bezpieczeństwa danych, określonych w decyzji o Europolu, a w szczególności w art. 18, 27 i 35, oraz zasad przyjętych w odnośnych przepisach wykonawczych. 2. Jeśli Europol decyduje się włączyć takie dane do systemów przetwarzania informacji lub też usunąć je lub zniszczyć, infor­ muje o tym fakcie przekazujące dane państwo członkowskie, organ UE lub osobę trzecią. Artykuł 5 Granice czasowe przechowywania i usuwania danych 1. Decyzja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 3 ust. 2 jest podejmowana w możliwie jak najkrótszym terminie, a w każdym wypadku nie później niż sześć miesięcy po otrzymaniu takich danych przez Europol. 2. W przypadku braku takiej decyzji po upływie sześciu miesięcy, przedmiotowe dane osobowe są usuwane lub nisz­ czone, a o fakcie tym informuje się państwo członkowskie, organ UE lub osobę trzecią przekazującą dane. Artykuł 6 Odpowiedzialność Europol ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie prze­ strzegania przepisów art. 3, 4 i 5 niniejszej decyzji. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem wprowadzenia w życie decyzji o Europolu.

Sporządzono w Hadze dnia 4 czerwca 2009 r.

Zatwierdzono przez Radę dnia 30 listopada 2009 r.

S. CLERTON

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.