Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10 - Strona 3

Strona 3 z 4

— 1 094,01 EUR dla pracownika mającego prawo do pobie­ rania dodatku na gospodarstwo domowe,

0 EUR/kilometr za odcinek od

0 do 200 km

— 650,50 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobie­ rania dodatku na gospodarstwo domowe.

0,3719 EUR/kilometr za odcinek od

201 do 1 000 km Artykuł 9 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 28a ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 1 312,02 EUR, górną granicę na 2 624,05 EUR, a standardową kwotę zasiłku na 1 192,76 EUR.


0,6198 EUR/kilometr za odcinek od

1 001 do 2 000 km

0,3719 EUR/kilometr za odcinek od

2 001 do 3 000 km

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/13

Artykuł 10

Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę miesięcznych uposażeń podstawowych, o której mowa w art. 93 warunków zatrudnienia innych pracowników, zastępuje się poniższą tabelą:

1.7.2009 GRUPA FUNK­ CYJNA GRUPA ZASZERE­ GOWANIA 1 2 3 STOPIEŃ 4 5 6 7

IV

18 17 16 15 14 13

5 722,65 5 057,83 4 470,24 3 950,91 3 491,92 3 086,25 3 950,85 3 491,89 3 086,24 2 727,71 2 410,84 2 727,65 2 410,72 2 130,61 1 883,05 2 319,77 2 050,78 1 812,98

5 841,66 5 163,01 4 563,20 4 033,08 3 564,54 3 150,43 4 033,01 3 564,50 3 150,42 2 784,44 2 460,97 2 784,38 2 460,86 2 174,93 1 922,22 2 367,92 2 093,34 1 850,61

5 963,14 5 270,38 4 658,10 4 116,95 3 638,66 3 215,95 4 116,87 3 638,62 3 215,93 2 842,34 2 512,15 2 842,30 2 512,04 2 220,16 1 962,20 2 417,06 2 136,79 1 889,01

6 087,15 5 379,98 4 754,97 4 202,56 3 714,33 3 282,82 4 202,48 3 714,29 3 282,80 2 901,44 2 564,39 2 901,42 2 564,29 2 266,34 2 003,01 2 467,23 2 181,14 1 928,22

6 213,73 5 491,86 4 853,85 4 289,96 3 791,58 3 351,09 4 289,87 3 791,52 3 351,07 2 961,78 2 617,71 2 961,76 2 617,63 2 313,48 2 044,67 2 518,43 2 226,40 1 968,24

6 342,95 5 606,07 4 954,79 4 379,17 3 870,43 3 420,78 4 379,08 3 870,37 3 420,75 3 023,37 2 672,15 3 023,37 2 672,07 2 361,60 2 087,20 2 570,70 2 272,61 2 009,09

6 474,86 5 722,65 5 057,83 4 470,24 3 950,91 3 491,92 4 470,14 3 950,85 3 491,89 3 086,24 2 727,71 3 086,25 2 727,65 2 410,72 2 130,61 2 624,05 2 319,77 2 050,78

III

12 11 10 9 8

II

7 6 5 4

I

3 2 1

Artykuł 11 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę dodatku na zagospodarowanie, o którym mowa w art. 94 warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na: — 822,88 EUR dla pracownika mającego prawo do pobierania dodatku na gospodarstwo domowe, — 487,86 EUR dla pracownika niemającego prawa do pobie­ rania dodatku na gospodarstwo domowe. Artykuł 12 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 96 ust. 3 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników, ustala się na 984,02 EUR, górną granicę na 1 968,04 EUR, a standardową kwotę zasiłku na 894,57 EUR Ze skutkiem od dnia 14 lipca 2009 r. dolną granicę zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 136 warunków zatrud­ nienia innych pracowników, ustala się na 865,73 EUR, a górną granicę na 2 037,00 EUR. Artykuł 13 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. dodatki za pracę zmia­ nową, przewidziane w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporzą­

dzenia Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 (1), ustala się odpowiednio na 374,98 EUR, 565,98 EUR, 618,82 EUR i 843,65 EUR. Artykuł 14 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do kwot wymienionych w art. 4 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 (2) stosuje się współczynnik równy 5,412934. Artykuł 15 Ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. tabelę zamieszczoną w art. 8 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego zastępuje się poniższą tabelą:

(1) Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 z dnia 9 lutego 1976 r. określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania (Dz.U. L 38 z 13.2.1976, s. 1). (2) Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 8).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 10 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.