Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 21

Tytuł:

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 21

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/21

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA

DECYZJA WYKONAWCZA RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (2009/1013/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając dyrektywę 2006/112/WE (1), w szczególności jej art. 395 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (5)

poboru VAT. Jedynie w nieznacznym stopniu wpływa on na kwotę podatku należnego na końcowym etapie konsumpcji. Stan prawny i faktyczny uzasadniający obecne zastoso­ wanie przedmiotowego środka upraszczającego nie zmienił się i zachodzi w dalszym ciągu. W związku z tym Austria powinna uzyskać upoważnienie do stoso­ wania środka upraszczającego w kolejnym okresie, który powinien jednak zostać ograniczony w czasie w celu umożliwienia oceny środka. Niniejsze odstępstwo nie wpłynie negatywnie na zasoby własne Unii z tytułu VAT,

W piśmie zarejestrowanym przez Sekretariat Generalny Komisji w dniu 2 czerwca 2009 r. Republika Austrii (zwana dalej „Austrią”) zwróciła się o upoważnienie do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od przepisów dyrektywy 2006/112/WE regulujących prawo do odliczenia, który to środek został uprzednio przy­ znany decyzją 2004/866/WE (2) na mocy obowiązującej wówczas szóstej dyrektywy 77/388/WE z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujed­ nolicona podstawa wymiaru podatku (3). Zgodnie z art. 395 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE pismem z dnia 10 września 2009 r. Komisja poinformo­ wała pozostałe państwa członkowskie o wniosku złożonym przez Austrię. Pismem z dnia 21 września 2009 r. Komisja zawiadomiła Austrię, że posiada wszystkie informacje, które uważa za konieczne do rozpatrzenia wniosku. Aby uprościć pobór podatku od wartości dodanej (VAT), środek stanowiący odstępstwo ma na celu całkowite wyłączenie z prawa do odliczenia podatku VAT nałożo­ nego na towary i usługi, w przypadku gdy te towary i usługi wykorzystywane są w ponad 90 % do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub ogólnie do celów innych niż prowadzenie przedsiębiorstwa. Przedmiotowy środek stanowi odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE ustanawiającego ogólną zasadę prawa do odliczenia i ma na celu uproszczenie procedury

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Austrię do wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT nałożonego na towary i usługi, w przypadku gdy te towary i usługi wykorzystywane są w ponad 90 % do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników lub ogólnie do celów innych niż prowadzenie przedsiębiorstwa. Artykuł 2 Niniejsza decyzja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli 22 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

A. CARLGREN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 371 z 18.12.2004, s. 47. (3) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.