Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 22

Strona 1 z 12
L 348/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (2009/1014/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 300 ust. 3 i art. 305 w związku z art. 8 protokołu w sprawie postanowień przejściowych, załą­ czonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej, uwzględniając wnioski przedstawione przez państwa członkow­ skie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W późniejszym terminie zostaną mianowani członkowie i zastępcy członków, których nominacje nie zostały prze­ kazane Radzie przed dniem 14 grudnia 2009 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.: — na stanowiska członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku I; — na stanowiska zastępców członków – osoby znajdujące się na liście danego państwa członkowskiego zawartej w załączniku II. Artykuł 2 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Art. 300 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej­ skiej przewiduje jako warunek zostania członkiem lub zastępcą członka Komitetu Regionów, oprócz bycia przedstawicielem wspólnoty regionalnej lub lokalnej, również „[posiadanie] mandatu wyborczego społeczności regionalnej lub lokalnej albo [bycie] odpowiedzialnym politycznie przed wybranym zgromadzeniem”. Art. 305 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że członkowie Komitetu oraz w równej liczbie zastępcy członków są mianowani przez Radę na okres pięciu lat zgodnie z propozycjami każdego z państw członkowskich. Art. 8 protokołu w sprawie postanowień przejściowych określa rozdział miejsc członków Komitetu Regionów. Kadencja członków i zastępców członków Komitetu Regionów kończy się w dniu 25 stycznia 2010 r.; należy zatem mianować nowych członków i zastępców członków Komitetu Regionów.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2009 r. W imieniu Rady

A. CARLGREN

(4)

Przewodniczący

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/23

ПРИЛОЖЕНИЕ I — ANEXO I — PŘÍLOHA I — BILAG I — ANHANG I — I LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I — BIJLAGE I — ZAŁĄCZNIK I — ANEXO I — ANEXA I — PRÍLOHA I — PRILOGA I — LIITE I — BILAGA I Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη / Members / Membres / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden / Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN De heer Geert BOURGEOIS Vlaams minister De heer Jos CHABERT Opvolger in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Monsieur Xavier DESGAIN Membre du Parlement wallon Mevrouw Mia DE VITS Vlaams volksvertegenwoordiger Monsieur Paul FICHEROULLE Echevin de la Ville de Charleroi Monsieur Jean-Franćois ISTASSE Membre du Parlement de la Communauté franćaise Herr Karl-Heinz LAMBERTZ Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Monsieur Michel LEBRUN Membre du Parlement de la Communauté franćaise Monsieur Charles PICQUE Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale De heer Jan ROEGIERS Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Johan SAUWENS Vlaams volksvertegenwoordiger De heer Luc VAN DEN BRANDE Voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap БЪЛГАРИЯ Mr.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.