Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 3

Strona 1 z 6
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/3

DECYZJA ZARZĄDU EUROPOLU z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu (2009/1011/WSiSW)

ZARZĄD EUROPOLU, (5)

Europol jest pracodawcą działającym zgodnie z zasadą równych szans,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustana­ wiającą Europejski Urząd Policji (EUROPOL) (1) (zwaną dalej „decyzją o Europolu”), w szczególności jej art. 37 ust. 9 lit. g), art. 38 ust. 1, art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 38 ust. 7 oraz art. 39, uwzględniając Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (zwany dalej „regulaminem pracowniczym”) oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europej­ skich (zwane dalej „warunkami zatrudnienia”) określone w rozporządzeniu Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (2), uwzględniając art. 12 warunków zatrudnienia dotyczący warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz tytuł II rozdział 9 warunków zatrudnienia dotyczący rozwią­ zania stosunku pracy z pracownikami tymczasowymi, uwzględniając decyzję Komisji SEC(2009) 27/2 z dnia 12 stycznia 2009 r. zawierającą wytyczne dotyczące wyboru i mianowania dyrektorów agencji regulacyjnych, agencji wyko­ nawczych i wspólnych przedsiębiorstw, uwzględniając regulamin Zarządu,


USTANAWIA NASTĘPUJĄCE ZASADY: ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1 1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie przy wyborze, prze­ dłużaniu okresu sprawowania funkcji i odwoływaniu dyrektora i zastępców dyrektora Europolu zgodnie z art. 38 decyzji o Europolu. 2. Jeśli dyrektor tymczasowo nie jest w stanie sprawować swoich funkcji przez okres dłuższy niż jeden miesiąc lub jeśli stanowisko dyrektora pozostaje do obsadzenia, jego funkcje sprawuje zastępca dyrektora. W tym celu Zarząd wskazuje kolejność zastępowania. 3. Wszelkie odniesienia w niniejszych zasadach do osoby płci męskiej uznaje się jednocześnie za odniesienia do płci żeńskiej i odwrotnie, chyba że z kontekstu wyraźnie wynika inaczej.

ROZDZIAŁ 2

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PROCEDURY REKRUTACJI

Zadaniem Zarządu jest ustanowienie zasad mających zastosowanie przy wyborze, przedłużaniu okresu spra­ wowania funkcji i odwoływaniu dyrektora i zastępców dyrektora Europolu, które – przed ich wejściem w życie – zatwierdza Rada, stanowiąc większością kwali­ fikowaną. Dyrektora i zastępców dyrektora należy wybierać w oparciu o obiektywną i przejrzystą procedurę, bez uszczerbku dla poufności postępowania i ochrony danych osobowych przetwarzanych do celów procedur rekrutacji. Wskazane jest zatwierdzenie procedur analogicznych do procedur określonych w decyzji Komisji SEC(2009) 27/2 z dnia 12 stycznia 2009 r. Celem procedur rekrutacji jest wskazanie kandydatów posiadających najlepsze kwalifikacje na stanowisko ocze­ kujące na obsadzenie.

Artykuł 2 Procedura rekrutacji musi być zgodna z zasadami określonymi w art. 12 ust. 1 warunków zatrudnienia. Artykuł 3 1. Stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora uznaje się za wolne: a) w ciągu dziewięciu miesięcy przed upływem ich okresu spra­ wowania funkcji; b) po otrzymaniu przez Radę rezygnacji w formie pisemnej;

(2)

(3)

c) po podjętej przez Radę decyzji o odwołaniu dyrektora lub zastępcy dyrektora, lub o zakończeniu ich służby w inny sposób zgodnie z rozdziałem 4 niniejszych zasad; d) w ciągu dziewięciu miesięcy przed dniem, w którym dyrektor lub zastępca dyrektora kończy 65 lat; lub e) w przypadku śmierci dyrektora lub zastępcy dyrektora.

(4)

(1) Dz.U. L 121 z 15.5.2009, s. 37. (2) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.

L 348/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

2. Dla każdego stanowiska do obsadzenia Zarząd sporządza ogłoszenie o naborze. W przypadku stanowiska zastępcy dyrek­ tora Zarząd sporządza ogłoszenie o naborze po uprzednich konsultacjach z dyrektorem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.