Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 55

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 55

Strona 1 z 2
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/55

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. (2009/1017/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit trzeci, uwzględniając wniosek wystosowany przez rząd Republiki Węgierskiej w dniu 27 listopada 2009 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1)

w tym samym okresie roku 2009, podczas gdy produkt krajowy brutto (PKB) Węgier zmniejszył się o 7,2 % w okresie między trzecim kwartałem 2008 roku a trzecim kwartałem 2009 roku. Ponadto PKB Węgier przy obecnych cenach w sektorze rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa obniżył się o około 33 % między pierwszą połową 2008 roku a pierwszą połową roku 2009 (z 410 828 mln forintów węgierskich (HUF) do 275 079 mln HUF). Pomoc państwa, która zostanie udzielona, wynosi w sumie 4 000 mln HUF i powinno z niej skorzystać około 5 000 producentów rolnych. Pomoc ta powinna mieć postać: — dotacji do oprocentowania, do wynoszącej w sumie kwoty 2 000 mln HUF kredytów dla prywatnych rolników spełniających kryteria dotyczące rejestracji, kwalifikacji zawodowych, prowadzenia właściwej działalności rolniczej oraz wymagania dotyczące rentownego gospodarstwa, co umożliwi rolnikom zaciągnięcie korzystnych kredytów na zakup gruntów rolnych o powierzchni do 300 ha ogólnej powierzchni gospodarstwa. Dotacja do oprocento­ wania jest udzielana jako kredyt hipoteczny wyno­ szący maksymalnie 75 mln HUF na maksymalny okres 20 lat, w tym 2-letni okres karencji w spłatach kapitału, i będzie równa 50 % przecięt­ nego dochodu z węgierskich obligacji skarbowych o okresie zapadalności wynoszącym 5 lub 10 lat, zwiększonym o 1,75 %; — grantu bezpośredniego, do wynoszącej w sumie kwoty 2 000 mln HUF na zakup gruntów rolnych, wynoszącego maksymalnie 20 % ceny zakupu podanej w umowie sprzedaży, o maksymalnej wyso­ kości 3 mln HUF na każdy wniosek i przy maksy­ malnej liczbie dwóch wniosków rocznie na każdego beneficjenta. Grant można przyznać osobie fizycznej, która w dniu kupna prowadziła działalność rolniczą jako właściciel przynajmniej 5 hektarów upraw lub 1 hektara innego gruntu rolnego przez okres co najmniej jednego roku, na parceli bezpośrednio przy­ legającej do kupowanego gruntu, a która zobowiąże się nie sprzedawać zakupionego gruntu i go faktycznie użytkować wyłącznie do celów produkcji rolnej przez okres co najmniej pięciu lat od daty wypłaty pomocy. Pomocy można udzielić wyłącznie wtedy, gdy ogólna powierzchnia gruntu dotychczas posiadanego i zakupionego przekracza wartość 210 złotych koron (1) lub 2 hektary w przypadku gruntów rolnych użytkowanych jako winnica lub sad oraz jeżeli nie jest on zarejestrowany jako ziemia użytkowana w leśnictwie.

(1) Jednostka miary jakości ziemi rolnej stosowana na Węgrzech.

W dniu 27 listopada 2009 r. Republika Węgierska (zwana dalej „Węgrami”) przedłożyła Radzie – zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit trzeci Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – wniosek dotyczący decyzji w sprawie planu Węgier polegającego na udzieleniu pomocy państwa węgierskim rolnikom na zakup gruntów rolnych. Proces prywatyzacji gruntów, który Węgry prowadzą od początku lat 90. w wielu przypadkach spowodował frag­ mentaryczną lub niepodzieloną współwłasność gruntów rolnych, co doprowadziło do niekorzystnej struktury użytkowania gruntów i niskiej wydajności gospodarczej gospodarstw rolnych. Z uwagi na brak środków własnych rolników i wysokie oprocentowanie kredytów komercyjnych na zakup gruntów rolnych, a także zaostrzenie przez banki w obecnej sytuacji kryzysowej kryteriów udzielania rolnikom kredytów, rolnicy, w szczególności właściciele małych gospodarstw, mają niewielkie możliwości skorzystania z kredytów komercyjnych na inwestycje, takie jak zakup gruntów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 57 z 200929.12.2009

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.