Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 57 - Strona 8

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2009/29)

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 57 - Strona 8

Strona 8 z 9

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

b) inne potencjalne zobowiązania wzajemne Eurosystemu wyrażone w euro, w tym tymczasowy podział dochodu z tytułu emisji pieniądza przez EBC na rzecz krajowych banków centralnych. 11. Pozycje w trakcie rozra­ chunku Salda na rachunkach rozliczeniowych (zobowiązania), w tym przepływ trans­ ferów bezgotówkowych

b) Wartość nominalna

Wartość nominalna

12.

Pozostałe pasywa Wyniki przeszacowania terminowych transakcji walutowych, swapów waluto­ wych, swapów procentowych, trans­ akcji FRA, transakcji terminowych na papiery wartościowe, kasowych trans­ akcji walutowych od dnia transakcji do dnia rozliczenia Wydatki, których termin płatności przypada w okresie przyszłym, ale które odnoszą się do okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Dochody otrzy­ mane w okresie, którego dotyczy spra­ wozdanie, ale odnoszące się okresu przyszłego a) Konta przejściowe podatkowe. Kredyty walutowe lub rachunki gwarancyjne. Zawarte z instytucjami kredytowymi trans­ akcje z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (repo) powiązane z jednoczesnymi transakcjami z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (reverse repo), związane z zarządzaniem portfelami papierów wartościowych ujętymi w pozycji aktywów »Pozostałe aktywa finan­ sowe«. Depozyty obowiązkowe inne niż depozyty rezerw. Inne drobne pozycje. Zobowiązania na zasadzie powiernictwa. b) Depozyty klientów w złocie. c) Zobowiązania emerytalne netto. Pozycja netto pomiędzy wartością terminową a wartością kasową, przeliczana po rynkowym kursie walutowym


12.1. Różnice z przeszacowania instrumentów pozabilanso­ wych

12.2. Rozliczenia międzyokre­ sowe bierne

Wartość nominalna, przeliczane po rynkowym kursie walutowym

12.3. Różne

a) Wartość nominalna lub koszt transakcji

b) Wartość rynkowa c) Zgodnie z art. 22 ust. 3. a) Koszt/wartość nominalna

13.

Rezerwy celowe

a) Na ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe i ryzyko ceny złota oraz rezerwy utworzone na inne cele, np. przewi­ dywane przyszłe wydatki i wpłaty zgodnie art. 49 ust. 2 Statutu doty­ czące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchy­ lono derogację b) Na poczet ryzyka kontrahenta związanego z operacjami polityki pieniężnej

b) Wartość nominalna

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 348/69

Pozycja bilansu

Klasyfikacja składników pozycji bilansu

Zasada wyceny

14.

Rachunki rewaluacyjne

a)

Rachunki rewaluacyjne związane ze zmianami cen na złoto, każdy rodzaj papierów wartościowych wyrażonych w euro, każdy rodzaj papierów wartościowych wyrażonych w walutach obcych, opcje; różnice wyceny rynkowej odnoszące się do ryzyka stopy procentowej instrumentów pochodnych; rachunki rewalua­ cyjne związane ze zmianami kursów walutowych dla każdej pozycji walutowej netto, w tym walutowych transakcji termino­ wych, swapów walutowych i SDR Specjalne rachunki rewaluacyjne wynikające z wpłat zgodnie z art. 49 ust. 2 Statutu dotyczące banków centralnych państw członkowskich, dla których uchylono derogację – zob. art. 11 ust. 2

Różnica z przeszacowania pomiędzy kosztem średnim a wartością rynkową, waluty obce przeliczane po rynkowym kursie walutowym

b)

15.

Kapitał i rezerwy Kapitał wpłacony Rezerwy statutowe zgodnie z art. 33 Statutu i wpłaty zgodnie z art. 49 ust. 2 Statutu dotyczące banków central­ nych państw członkowskich, dla których uchylono derogację Wartość nominalna Wartość nominalna

15.1. Kapitał 15.2. Rezerwy

16.

Zysk za dany rok

Wartość nominalna”

2. Załącznik III otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK III PUBLIKACYJNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EBC

(w milionach euro (1)) Rachunek zysków i strat za rok kończący się 31 grudnia … Rok bieżący Rok ubiegły

1.1.1. Przychody z odsetek od walutowych aktywów rezerwowych 1.1.2. Przychody z odsetek z tytułu alokacji banknotów euro w ramach Eurosystemu 1.1.3. Pozostałe przychody z odsetek 1.1. Przychody z odsetek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 348 POZ 57 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L348 - 94 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2009/886/WE z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającej decyzję 2002/364/WE w sprawie wspólnych specyfikacji technicznych dla wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (  Dz.U. L 318 z 4.12.2009)

 • Dz. U. L348 - 75 z 200929.12.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/16 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych (EBC/2009/28)

 • Dz. U. L348 - 73 z 200929.12.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie bezpiecznego wdrożenia stosowania paliwa o niskiej zawartości siarki przez statki cumujące w portach Wspólnoty (1)

 • Dz. U. L348 - 71 z 200929.12.2009

  Zalecenie Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczepień przeciw grypie sezonowej (1)

 • Dz. U. L348 - 55 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Republiki Węgierskiej pomocy państwa na zakup gruntów rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

 • Dz. U. L348 - 53 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. uchylająca decyzję 2009/473/WE w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Gwinei

 • Dz. U. L348 - 51 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniająca część I załącznika 3 do wspólnych instrukcji konsularnych dotyczącego obywateli państw trzecich, którzy podlegają obowiązkowi posiadania wizy lotniskowej

 • Dz. U. L348 - 22 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.

 • Dz. U. L348 - 21 z 200929.12.2009

  Decyzja wykonawcza Rady z dnia 22 grudnia 2009 r. upoważniająca Republikę Austrii do dalszego stosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L348 - 16 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady 2009/1012/WPZiB z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wspierania działań UE mających na celu propagowanie wśród państw trzecich kontroli wywozu uzbrojenia oraz zasad i kryteriów wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB

 • Dz. U. L348 - 10 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowujące ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur

 • Dz. U. L348 - 9 z 200929.12.2009

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1295/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie dostosowania stawki składki na system emerytalno-rentowy dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r.

 • Dz. U. L348 - 3 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. ustanawiająca zasady dotyczące wyboru, przedłużania okresu sprawowania funkcji i odwołania dyrektora i zastępców dyrektora Europolu

 • Dz. U. L348 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Zarządu Europolu z dnia 4 czerwca 2009 r. dotycząca warunków związanych z przetwarzaniem danych zgodnie z art. 10 ust. 4 decyzji o Europolu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.