Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 349 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 349 POZ 1

Strona 1 z 55
29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 349/1

V

(Akty przyjęte od dnia 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu EURATOM)

AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA JEST OBOWIĄZKOWA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1272/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej


KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 43 lit. a), aa), c), d), f), j), k) oraz l) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

dla wszystkich produktów wymienionych w art. 10 roz­ porządzenia (WE) nr 1234/2007 z wyłączeniem cukru należy ustanowić wspólne zasady.

(5)

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że interwencję publiczną stosuje się w odniesieniu do: pszenicy zwyczajnej, pszenicy durum, jęczmienia, kukury­ dzy, sorgo, ryżu niełuskanego, cukru białego lub cukru surowego, pod warunkiem że został on wyprodukowany w ramach kwot, świeżej lub schłodzonej wołowiny i cielęciny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009 (2) stanowi, że interwencja publiczna w odniesieniu do cukru jest dostępna jedynie w latach gospodarczych 2008/2009 i 2009/2010. Ze względu na zachowanie skuteczności mechanizmu w sektorze cukru oraz ograniczenie obciążenia admini­ stracyjnego podmiotów gospodarczych i administracji pań­ stwowej nie byłoby obecnie właściwe włączanie obowiązujących w sektorze cukru przepisów wykonaw­ czych do niniejszych szczegółowych zasad na rok gospo­ darczy 2009/2010. Mechanizm interwencji publicznej w odniesieniu do produktów wymienionych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ma zastosowanie, jeśli spełnione są warunki określone w wymienionym rozporządzeniu. W celu uproszczenia i poprawy skuteczności procedur zarządzania i kontroli mechanizmu interwencji publicznej,

Art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 ustana­ wia limity zakupu po ustalonych cenach w ramach interwencji publicznej w odniesieniu do pszenicy durum, jęczmienia, kukurydzy i sorgo na 0 ton dla okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja, oraz w odniesieniu do ryżu niełuskanego na 0 ton dla okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca.

(6)

(2)

Artykuł 13 ust. 1 lit. c) oraz d) oraz art. 18 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009 ustanawia limity zakupu po ustalonych cenach w ramach interwencji publicznej w odniesieniu do masła na 30 000 ton, w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku na 109 000 ton dla okresu od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia, a w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej na 3 mln ton dla okresu od dnia 1 listopada do dnia 31 maja.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 13 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/2009, Komisja może podjąć decyzję o kontynuowa­ niu mechanizmu interwencji publicznej wykraczającej poza limity ustalone w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 72/ 2009, jeżeli wymagają tego zmiany cen rynkowych.

(4)

(8)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 1.

Konieczne jest ustanowienie przepisów w odniesieniu do organów odpowiedzialnych za interwencję publiczną w państwach członkowskich, zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 884/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporzą­ dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w odniesieniu do

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 349 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.