Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 10

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 10

Strona 10 z 34

2. Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie będzie interpre­ towane w  sposób, który by przeszkodził przyjęciu lub stosowa­ niu przez Strony środka mającego zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatków zgodnie z  postanowieniami podatkowymi umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu lub innych uzgodnień podatkowych lub krajowego ustawodawstwa podatkowego. 3. Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie będzie interpre­ towane w  sposób, który by przeszkodził państwom członkow­ skim lub Republice Tadżykistanu w  ustanowieniu rozróżnienia, w  drodze stosowania odpowiednich przepisów ich ustawodaw­ stwa podatkowego, pomiędzy podatnikami, którzy nie są w iden­ tycznej sytuacji, w  szczególności w  odniesieniu do ich miejsca zamieszkania. Artykuł 37 Bez uszczerbku dla art. 24 żadne postanowienie rozdziałów II, III i IV nie będzie interpretowane jako uprawniające: — obywateli państw członkowskich lub Republiki Tadżykista­ nu odpowiednio do wjazdu lub pozostawania na terytorium Republiki Tadżykistanu lub Wspólnoty, w jakimkolwiek cha­ rakterze, w  szczególności jako akcjonariusza lub wspólnika spółki lub też jej kierownika bądź pracownika, lub jako usłu­ godawcy bądź usługobiorcy, — wspólnotowe oddziały lub filie przedsiębiorstw tadżyckich do zatrudniania na terytorium Wspólnoty obywateli Repu­ bliki Tadżykistanu, — tadżyckie oddziały lub filie przedsiębiorstw wspólnotowych do zatrudniania na terytorium Republiki Tadżykistanu oby­ wateli państw członkowskich, — przedsiębiorstwa tadżyckie bądź wspólnotowe oddziały i fi­ lie przedsiębiorstw tadżyckich do zatrudniania obywateli ta­ dżyckich na mocy umów o  pracę zawartych na czas określony do wykonywania zleceń na rzecz i  pod kontrolą innych osób, — przedsiębiorstwa wspólnotowe bądź tadżyckie oddziały lub filie przedsiębiorstw wspólnotowych do zatrudniania obywa­ teli państw członkowskich na mocy umów zawartych na czas określony.


ROZDZIAŁ V

Płatności bieżące i  kapitał Artykuł  38 1. Strony zobowiązują się wyrazić zgodę na dokonywanie, we w  pełni wymienialnej walucie, wszelkich płatności na rachunek bieżący bilansu płatniczego, między osobami zamieszkałymi we Wspólnocie i Republice Tadżykistanu, które są związane z prze­ pływem towarów, usług lub osób dokonanym zgodnie z  posta­ nowieniami niniejszej Umowy.

L 350/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

2. W odniesieniu do transakcji na rachunkach kapitałowych bilansu płatniczego, od daty wejścia w życie niniejszej Umowy za­ pewniony jest swobodny przepływ kapitału związany z  bezpo­ średnimi inwestycjami dokonywanymi w  przedsiębiorstwach utworzonych zgodnie z  ustawodawstwem kraju przyjmującego oraz inwestycjami dokonywanymi zgodnie z  postanowieniami rozdziału II, jak również likwidacją lub repatriacją tych inwesty­ cji oraz wszelkiego wynikającego z nich zysku. 3. Bez uszczerbku dla postanowień ust.  2 lub ust.  5 po wej­ ściu w życie niniejszej Umowy nie są wprowadzane żadne nowe ograniczenia dewizowe dotyczące przepływu kapitału i płatności bieżących z  tym przepływem związanych, dokonywanych mię­ dzy mieszkańcami Wspólnoty lub Republiki Tadżykistanu a  ist­ niejące ustalenia w  tym zakresie nie mogą być zmienione na bardziej restrykcyjne. 4. Strony wzajemnie zasięgają opinii w  celu ułatwienia prze­ pływu kapitału w innej formie niż ta określona w ust. 2, między Wspólnotą a  Republiką Tadżykistanu, w  celu wsparcia realizacji celów niniejszej Umowy. 5. W odniesieniu do postanowień niniejszego artykułu, do­ póki nie zostanie wprowadzona całkowita wymienialność waluty tadżyckiej w rozumieniu art. VIII Regulaminu Międzynarodowe­ go Funduszu Walutowego (MFW), Republika Tadżykistanu może w szczególnych okolicznościach stosować ograniczenia dewizo­ we związane z udzieleniem lub uzyskaniem krótkoterminowych i  średnioterminowych kredytów finansowych, w  takim zakresie, w jakim ograniczenia te są nakładane na Republikę Tadżykistanu przy udzielaniu takich kredytów i  są dozwolone ze względu na status Republiki Tadżykistanu w  MFW.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.