Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 11

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 11

Strona 11 z 34

Republika Tadżykistanu stosuje te ograniczenia w sposób niedyskryminacyjny. Ogranicze­ nia te są stosowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stop­ niu wpływały negatywnie na funkcjonowanie niniejszej Umowy. Republika Tadżykistanu informuje niezwłocznie Radę Współpra­ cy o  podjęciu takich środków i  o  wszelkich wprowadzanych zmianach. 6. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2, jeżeli w szczególnych okolicz­ nościach swobodny przepływ kapitału między Wspólnotą a  Re­ publiką Tadżykistanu powoduje lub może spowodować poważne trudności w  funkcjonowaniu polityki kursowej lub polityki pie­ niężnej Wspólnoty bądź Republiki Tadżykistanu, odpowiednio Wspólnota lub Republika Tadżykistanu mogą przedsięwziąć środki ochronne w  odniesieniu do przepływ kapitału między Wspólnotą a Republiką Tadżykistanu na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeśli środki takie są absolutnie konieczne.


ROZDZIAŁ VI

państwa członkowskie Wspólnoty lub które są faktycznie stoso­ wane przez państwa członkowskie zgodnie z  odpowiednimi postanowieniami tych konwencji. Przy realizacji niniejszego po­ stanowienia Wspólnota udziela wszelkiego możliwego wsparcia.

TYTUŁ  V WSPÓŁPRACA LEGISLACYJNA

Artykuł  40 1. Strony uznają, że ważną przesłanką wzmacniania więzi gos­ podarczych między Republiką Tadżykistanu a  Wspólnotą jest zbliżenie istniejącego i  przyszłego ustawodawstwa Republiki Tadżykistanu do ustawodawstwa Wspólnoty. Republika Tadżyki­ stanu podejmuje wysiłki w celu stopniowego zapewniania zgod­ ności swego ustawodawstwa z ustawodawstwem wspólnotowym. 2. Zbliżenie ustawodawstwa obejmuje w szczególności nastę­ pujące dziedziny: prawo celne, prawo przedsiębiorstw, prawo bankowe i inne usługi finansowe, rachunkowość i podatki przed­ siębiorstw, własność intelektualną, ochrona pracowników w  miejscu pracy, zasady konkurencji, w  tym wszelkie związane sprawy i  praktyki handlowe, zamówienia publiczne, ochrona zdrowia i  życia ludzi, zwierząt i  roślin, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, podatki pośrednie, przepisy i  normy techniczne, przepisy ustawowe i wykonawcze w zakresie energii jądrowej, transport i komunikacja elektroniczna. 3. Wspólnota zapewnia Republice Tadżykistanu pomoc tech­ niczną w  celu realizacji tych środków, która może obejmować między innymi: — wymianę ekspertów, — szybkie przekazywanie informacji, w szczególności na temat odpowiedniego ustawodawstwa, — organizację seminariów, — kształcenie osób uczestniczących w przygotowywaniu i wy­ konywaniu ustawodawstwa, — pomoc w  tłumaczeniu ustawodawstwa wspólnotowego w odpowiednich sektorach. 4. Strony uzgadniają, że w  przypadku, gdy wymiana handlo­ wa między Stronami zostanie naruszona, na uzgodnionych zasa­ dach dokonają przeglądu sposobów stosowania odpowiednich przepisów prawa konkurencji.

TYTUŁ  VI WSPÓŁPRACA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Ochrona własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej Artykuł 39 1. Zgodnie z  postanowieniami niniejszego artykułu oraz za­ łącznika III Republika Tadżykistanu kontynuuje poprawę ochro­ ny praw własności intelektualnej, przemysłowej i  handlowej tak aby w ciągu pięciu lat od chwili wejścia w życie niniejszej Umo­ wy zapewnić poziom ochrony podobny do wspólnotowego, łącz­ nie ze skutecznymi środkami ochrony tych praw. 2. Po upływie pięciu lat od chwili wejścia w życie Umowy, Re­ publika Tadżykistanu przystępuje do wielostronnych konwencji w sprawie praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlo­ wej, wymienionych w  ust.  1 załącznika  IV, których Stronami są

Artykuł  41 1. Wspólnota i Republika Tadżykistanu ustanawiają współpra­ cę gospodarczą, która ma się przyczynić do realizacji procesu re­ form gospodarczych oraz poprawy i stałego rozwoju w Republice Tadżykistanu. Taka współpraca wzmacnia istniejące więzi gospo­ darcze z korzyścią dla obu stron.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.