Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 12

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 12

Strona 12 z 34

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/13

2. Założenia polityki oraz inne środki mają wspomagać refor­ my gospodarczo-społeczne oraz restrukturyzację systemu gospo­ darczego w  Republice Tadżykistanu i  opierają się na zasadach stałego i harmonijnego rozwoju społecznego; ponadto obejmują one w  pełni ochronę środowiska naturalnego oraz walkę z ubóstwem. 3. W tym celu współpraca będzie się skupiać w szczególności na rozwoju społeczno-gospodarczym, rozwoju zasobów ludz­ kich, wsparciu dla przedsiębiorstw (w tym prywatyzacji, inwesty­ cjach i  rozwoju usług finansowych), rolnictwie i  sektorze żywności (w tym bezpieczeństwie żywności), zarządzaniu zaso­ bami wodnymi, energetyce (w tym hydroenergetyce) i cywilnym bezpieczeństwie atomowym, zdrowiu i walce z ubóstwem, trans­ porcie, usługach pocztowych, komunikacji elektronicznej, tury­ styce, ochronie środowiska, działalności transgranicznej i współpracy regionalnej. Szczególną uwagę zwraca się na środki mogące wspierać 4. potencjał gospodarczy Republiki Tadżykistanu oraz współpracę regionalną. 5. W stosownych okolicznościach współpraca gospodarcza oraz inne formy współpracy przewidziane w  niniejszej Umowie mogą uzyskać wsparcie przez pomoc techniczną ze strony Wspólnoty, z  uwzględnieniem odpowiedniego wspólnotowego rozporządzenia Rady, które dotyczy pomocy technicznej na rzecz Niepodległych Państw, z  pierwszeństwem uzgodnień w  ramach programu orientacyjnego odnoszącego się do wspólnotowej po­ mocy technicznej dla Azji Środkowej i  jego zastosowania do Tadżykistanu oraz ustalonych w nim procedur koordynacji i wy­ konania. Republika Tadżykistanu może również korzystać z  in­ nych programów wspólnotowych zgodnie z  właściwymi rozporządzeniami przyjętymi przez Radę. Artykuł 42 Współpraca w  dziedzinie obrotu towarami i usług Strony podejmą współpracę, aby zapewnić zgodność handlu mię­ dzynarodowego Republiki Tadżykistanu z  zasadami WTO. W  tym celu Wspólnota udziela pomocy technicznej Republice Tadżykistanu. Współpraca ta obejmuje szczególne kwestie bezpośrednio zwią­ zane z ułatwieniami w handlu w szczególności w celu udzielenia pomocy Republice Tadżykistanu w dostosowaniu jej ustawodaw­ stwa i przepisów wykonawczych do zasad WTO i w ten sposób, gdy będzie to możliwe, spełnienia warunków przystąpienia do tej organizacji. Obejmuje ona: — kształtowanie polityki w  zakresie handlu i  kwestii związa­ nych z  handlem, w  tym płatności i  mechanizmów clearingowych, — opracowanie stosownego ustawodawstwa. Artykuł 43 Współpraca przemysłowa 1. Współpraca ta ma w szczególności na celu wspieranie:


— udziału Wspólnoty w wysiłkach podejmowanych przez Re­ publikę Tadżykistanu w celu restrukturyzacji jej przemysłu, — poprawy zarządzania, — poprawy jakości produktów przemysłowych i dostosowanie jej do norm międzynarodowych, — rozwoju zadowalających możliwości produkcyjnych i  prze­ twórczych w sektorze surowców, — ustanowieniu odpowiednich zasad i  praktyk handlowych, w tym wprowadzania produktów do obrotu, — ochrony środowiska, — przekształcenia przemysłu obronnego, — kształcenia personelu, 2. Postanowienia niniejszego artykułu pozostają bez wpływu na stosowanie wspólnotowych zasad konkurencji dotyczących przedsiębiorstw. Artykuł  44 Popieranie i  ochrona inwestycji 1. Mając na uwadze odpowiednie uprawnienia i kompetencje Wspólnoty i  jej państw członkowskich, celem współpracy jest stworzenie korzystnego klimatu dla inwestycji, zarówno krajo­ wych, jak zagranicznych, szczególnie poprzez lepsze warunki ochrony inwestycji, transferu kapitału oraz wymiany informacji w zakresie możliwości inwestycyjnych. 2. Współpraca ma w szczególności na celu:

— zawarcie, gdzie stosowne, między państwami członkowski­ mi a Republiką Tadżykistanu, umów w celu uniknięcia pod­ wójnego opodatkowania, — stworzenie korzystnych warunków w celu przyciągnięcia za­ granicznych inwestycji do gospodarki tadżyckiej, — ustalenie stabilnych i  odpowiednich przepisów i  warunków handlowych, jak również wymianę informacji w  zakresie przepisów ustawowych, wykonawczych i  praktyk admini­ stracyjnych w dziedzinie inwestycji, — wymianę informacji dotyczącą możliwości inwestycyjnych między innymi w  ramach targów, wystaw, tygodni handlo­ wych i innych imprez. Artykuł  45 Zamówienia publiczne Strony współpracują w celu tworzenia warunków dla otwartego i  konkurencyjnego udzielania zamówień na towary i  usługi w szczególności w drodze przetargów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.