Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 15

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 15

Strona 15 z 34

2. Współpraca koncentruje się przede wszystkim na sformu­ łowaniu, a następnie wdrożeniu polityki w dziedzinie energetyki. Obejmuje ona również następujące dziedziny: — poprawę zarządzania i  uregulowań dotyczących sektora energetycznego zgodnie z założeniami gospodarki rynkowej, — poprawę dostaw energii, włączając w to bezpieczeństwo do­ staw, w sposób uzasadniony gospodarczo i środowiskowo, — popieranie oszczędności energii oraz efektywności energe­ tycznej, a  także wykonanie Protokołu Karty Energetycznej dotyczącego efektywności energetycznej i odnośnych aspek­ tów ochrony środowiska, — modernizację infrastruktury energetycznej, — poprawę technologii zaopatrzenia energetycznego oraz koń­ cowego wykorzystania różnych rodzajów energii,


L 350/16 — ochrona lasów,

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

Współpraca obejmuje głównie: — modernizację zarządzania i eksploatacji transportu drogowe­ go, kolei i lotnisk, — modernizację i  rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, żeglugowej i  nawigacji lotniczej, w  tym moderni­ zację głównych tras komunikacyjnych będących przedmio­ tem wspólnego zainteresowania i połączeń transeuropejskich dla wyżej wymienionych sposobów transportu, w szczegól­ ności tych związanych z projektem TRACECA, — promowanie i rozwój transportu multimodalnego, — promowanie wspólnych i rozwojowych, programów badawczych

— ochrona różnorodności biosfery i obszarów chronionych, jak również harmonijne wykorzystanie i gospodarowanie zaso­ bami biologicznymi, — plan zagospodarowania przestrzennego, łącznie z budownic­ twem i planem zagospodarowania przestrzennego miast, — wykorzystanie i podatkowych, instrumentów ekonomicznych

— globalne zmiany klimatyczne, — edukacja i uświadomienie w zakresie środowiska, — wykonanie Konwencji z  Espoo o  transgranicznych ocenach oddziaływania na środowisko od momentu jej podpisania. 3. Współpraca obejmuje następujące obszary:

— przygotowanie ram legislacyjnych i  instytucjonalnych dla opracowania i wdrożenia działań, łącznie z prywatyzacją sek­ tora transportu, — uproszczenie procedur dotyczących wszelkich form trans­ portu w regionie. Artykuł 54 Komunikacja elektroniczna i  usługi pocztowe W ramach swoich właściwych uprawnień i  kompetencji Strony rozszerzają i umacniają współpracę w następujących dziedzinach: — ustalenia założeń polityki i wytycznych dla rozwoju sektora komunikacji elektronicznej i usług pocztowych, — określenia zasad polityki taryfowej i  obrotu w  komunikacji elektronicznej oraz usługach pocztowych, — przeprowadzania transferu technologii i  know-how, w  tym w  zakresie europejskich norm technicznych i  systemów certyfikacji, — wspierania rozwoju projektów w  dziedzinie komunikacji elektronicznej i  usług pocztowych oraz przyciąganie inwestorów, — poprawy efektywności i  jakości usług komunikacji elektro­ nicznej i  pocztowych, między innymi poprzez liberalizację działalności podsektorów, — zaawansowane stosowanie komunikacji elektronicznej, w  szczególności w  zakresie elektronicznego transferu środków, — zarządzania sieciami komunikacji elektronicznej i  ich optymalizacji, — określenie właściwych przepisów wykonawczych dotyczą­ cych świadczenia usług komunikacji elektronicznej i poczto­ wych oraz odnoszących się do wykorzystania częstotliwości radiowych, — kształcenie w  dziedzinie komunikacji elektronicznej i  usług pocztowych w  celu prowadzenia działalności w  warunkach rynkowych.

— planowanie działan na wypadek katastrof i innych zagrożeń, — wymianę informacji oraz ekspertów, w tym informacji i eks­ pertów zajmujących się transferem czystych technologii oraz bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska wykorzystaniem biotechnologii, — wspólne badania naukowe, — dostosowanie ustawodawstwa do norm wspólnotowych, — współpracę na poziomie regionalnym, włączając współpra­ cę w ramach Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, oraz na poziomie międzynarodowym, — rozwój strategii, w  szczególności w  odniesieniu do proble­ mów globalnych i klimatycznych, jak również w celu osiąg­ nięcia trwałego rozwoju, — badania dotyczące wpływu na środowisko naturalne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.