Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 16

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 16

Strona 16 z 34

4. Strony podejmują wysiłki w celu rozwoju współpracy w za­ kresie rozwiązywania problemów dotyczących zdrowia ludzi, w  szczególności dzięki pomocy technicznej w  zakresie zapobie­ gania i zwalczania chorób zakaźnych oraz ochrony matek i ma­ łych dzieci. Artykuł 53 Transport Strony rozwijają i  wzmacniają współpracę w  dziedzinie transportu. Współpraca ta ma na celu między innymi restrukturyzację i  modernizację systemów i  sieci transportowych w  Republice Tadżykistanu oraz rozwój i zapewnienie, w stosownych okolicz­ nościach, kompatybilności systemów transportowych w kontek­ ście dążenia do globalnego systemu transportowego, identyfikacja i opracowywanie projektów priorytetowych oraz wysiłki na rzecz przyciągnięcia inwestycji niezbędnych dla ich realizacji.


29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/17

Artykuł 55 Usługi finansowe i instytucje podatkowe 1. Współpraca w sektorze usług finansowych ma w szczegól­ ności na celu ułatwienie włączenia Republiki Tadżykistanu do po­ wszechnie uznanych systemów wzajemnych rozliczeń. Pomoc techniczna dotyczy: — stworzenia rynku papierów wartościowych, — rozwoju usług bankowych, rozwoju wspólnego rynku źró­ deł kredytowania, włączenia Republiki Tadżykistanu do po­ wszechnie uznanych systemów wzajemnych rozliczeń, — rozwoju usług w dziedzinie ubezpieczeń, co między innymi stworzyłoby korzystne ramy uczestnictwa przedsiębiorstw wspólnotowych w  ustanawianiu wspólnych przedsięwzięć w sektorze ubezpieczeń w Republice Tadżykistanu, jak rów­ nież rozwoju ubezpieczeń kredytów eksportowych. Ta współpraca przyczynia się w szczególności do wspierania roz­ woju stosunków między Stronami w sektorze usług finansowych. 2. Strony współpracują w zakresie rozwoju systemu podatko­ wego i instytucji podatkowych w Republice Tadżykistanu. Współ­ praca ta obejmuje wymianę informacji i doświadczeń w dziedzinie podatków i  szkolenia osób uczestniczących w  tworzeniu i  reali­ zacji polityki podatkowej. Artykuł 56 Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw Uznając, że prywatyzacja ma zasadnicze znaczenie dla trwałej od­ budowy gospodarczej, Strony zgadzają się współpracować przy rozwijaniu niezbędnych ram instytucjonalnych, prawnych i meto­ dologicznych. Szczególną uwagę poświęca się właściwemu prze­ biegowi i  przejrzystości procesu prywatyzacji, wymianie informacji i doświadczeń oraz właściwemu szkoleniu w zakresie polityki inwestycyjnej. Pomoc techniczna skupia się między innymi na: — dalszym rozwoju podstawy instytucjonalnej w  ramach rzą­ du Republiki Tadżykistanu, koniecznej dla zdefiniowania i zarządzania procesem prywatyzacji, — dalszym rozwoju strategii prywatyzacji rządu Republiki Tadżykistanu, włączając w  to ramy prawne i  mechanizmy realizacji, — wspieraniu rynkowego podejścia do korzystania z  gruntów i ich użytkowania, — restrukturyzacji przedsiębiorstw jeszcze nie gotowych do prywatyzacji, — rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, w  szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,

— rozwoju funduszy inwestycyjnych. Celem tej współpracy jest przyczynianie się do promowania wspólnotowych inwestycji w Republice Tadżykistanu. Artykuł  57 Rozwój regionalny 1. Strony zacieśniają współpracę w dziedzinie rozwoju regio­ nalnego i planowania przestrzennego. W tym celu Strony zachęcają władze krajowe, regionalne 2. i  lokalne do wymiany informacji na temat polityki regionalnej i  planowania przestrzennego, jak również metod kształtowania polityki regionalnej dotyczącej w  szczególności rozwoju obsza­ rów słabo rozwiniętych. Strony także wspierają bezpośrednie kontakty między odpowied­ nimi organizacjami regionalnymi i publicznymi, odpowiedzialny­ mi za planowanie rozwoju regionalnego, między innymi w  celu wymiany metod i środków wspierania rozwoju regionalnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.