Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 21

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 21

Strona 21 z 34

Artykuł 72 Strony zobowiązują się promować, popierać i ułatwiać współpra­ cę w  dziedzinie kultury. W  odpowiednich przypadkach przed­ miotem współpracy mogą być istniejące wspólnotowe programy współpracy w dziedzinie kultury lub programy jednego albo kil­ ku z państw członkowskich Wspólnoty, mogą też zostać podjęte inne działania leżące we wspólnym interesie.

TYTUŁ X WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 73 W celu realizacji celów niniejszej Umowy i zgodnie z art. 74, 75 i 76 Republika Tadżykistanu korzysta z czasowej pomocy finan­ sowej Wspólnoty świadczonej w  drodze pomocy technicznej w formie dotacji. Artykuł 74 Wymieniona pomoc finansowa jest przyznana w ramach progra­ mu TACIS i odpowiedniego rozporządzenia Rady. W zależności od swoich potrzeb Republika Tadżykistanu może również korzy­ stać z  innego typu pomocy wspólnotowej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona koncentracji pomocy, koordynacji instru­ mentów pomocowych i związkowi między różnego rodzaju for­ mami wspólnotowej pomocy humanitarnej i na odbudowę oraz rozwój. Walka z  ubóstwem zostanie włączona do programów wspólnotowych. Artykuł 75 Cele i  dziedziny objęte wspólnotową pomocą finansową będą określone we wstępnym programie odzwierciedlającym prioryte­ ty ustalone między Wspólnotą a  Republiką Tadżykistanu, z uwzględnieniem potrzeb Republiki Tadżykistanu, jej zdolności absorpcji w poszczególnych sektorach oraz postępu reform. Stro­ ny informują o tym Radę Współpracy. Artykuł 76 W celu umożliwienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów Strony zapewniają ścisłą koordynację pomocy udziela­ nej przez Wspólnotę i  pomocy otrzymywanej z  innych źródeł,


3. Urząd Przewodniczącego Rady Współpracy jest sprawowa­ ny kolejno przez przedstawiciela Wspólnoty i członka rządu Re­ publiki Tadżykistanu. Artykuł  79 1. W pełnieniu swoich zadań Rada Współpracy jest wspierana przez Komitet Współpracy, składający się z jednej strony z przed­ stawicieli członków Rady Unii Europejskiej i  członków Komisji Wspólnot Europejskich, a z drugiej strony z przedstawicieli rzą­ du Republiki Tadżykistanu, zazwyczaj wyższych urzędników państwowych. Komitetowi Współpracy przewodniczy na prze­ mian Wspólnota i Republika Tadżykistanu. Rada Współpracy określa w swoim regulaminie zadania Komite­ tu Współpracy, które obejmują w szczególności przygotowywa­ nie posiedzeń Rady Współpracy, oraz zasady funkcjonowania tego Komitetu. 2. Rada Współpracy może przekazać całość lub część swoich kompetencji Komitetowi Współpracy, który zapewni ciągłość między spotkaniami Rady Współpracy. Artykuł  80 Rada Współpracy może podjąć decyzję o  powołaniu wszelkich innych komitetów lub organów, które będą wspierać ją w pełnie­ niu zadań, określając ich skład, zadania i zasady funkcjonowania.

L 350/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

Artykuł 81 Podczas badania jakiejkolwiek kwestii wynikającej z  niniejszej Umowy w  odniesieniu do postanowienia mającego związek z postanowieniami jednego z porozumień ustanawiających WTO, Rada Współpracy bierze pod uwagę w możliwie najszerszym za­ kresie wykładnię danego postanowienia zaproponowaną przez członków WTO. Artykuł 82 Powołuje się Parlamentarny Komitet Współpracy. W ramach tego Komitetu członkowie Parlamentu tadżyckiego i Parlamentu Euro­ pejskiego spotykają się w  celu wymiany poglądów, w  szczegól­ ności na temat zagadnień za zakresu dialogu politycznego prowadzonego na szczeblu parlamentarnym. Komitet zbiera się z częstotliwością, którą sam określa. Artykuł 83 1. Parlamentarny Komitet Współpracy składa się, z jednej stro­ ny, z członków Parlamentu Europejskiego, oraz z członków Par­ lamentu tadżyckiego, z drugiej strony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.