Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 26

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 26

Strona 26 z 34

Rybołówstwo Dostęp do zasobów biologicznych i łowisk znajdujących się na wodach morskich podlegających suwerenności albo jurys­ dykcji państw członkowskich Wspólnoty, jak również ich eksploatacja, są zastrzeżone dla statków rybackich pływających pod banderą jednego z państw członkowskich Wspólnoty i zarejestrowanych na terytorium Wspólnoty, chyba że postano­ wienia odrębne stanowią inaczej. Nabywanie nieruchomości W niektórych państwach członkowskich ograniczona jest możliwość nabywania nieruchomości przez przedsiębiorstwa spo­ za Wspólnoty. Usługi audiowizualne, w tym radiowe W odniesieniu do produkcji i dystrybucji, w szczególności nadawania i innych form transmisji publicznej, traktowanie na­ rodowe może być zastrzeżone dla dzieł audiowizualnych spełniających niektóre kryteria pochodzenia, wyłączona z tego jest infrastruktura nadawcza wykorzystywana do transmisji tych dzieł audiowizualnych. Wykonywanie wolnych zawodów Zastrzeżone dla osób fizycznych będących obywatelami państw członkowskich. Osoby te mogą zakładać przedsiębiorstwa na określonych warunkach. Rolnictwo W niektórych państwach członkowskich przepisy krajowe nie mają zastosowania do spółek pozostających poza kontrolą Wspólnoty, które pragną założyć przedsiębiorstwo rolne. Zakup winnic przez przedsiębiorstwo pozostające poza kontrolą Wspólnoty jest przedmiotem notyfikacji lub, w stosownych przypadkach, zezwolenia. Usługi agencji prasowych W niektórych państwach członkowskich udział zagraniczny w  wydawnictwach lub stacjach telewizyjnych lub radiowych jest ograniczony.


29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/33

ZAŁĄCZNIK  III USŁUGI FINANSOWE, O  KTÓRYCH MOWA W  ART. 23 UST. 3 Pod pojęciem „usługi finansowej” rozumie się każdą usługę o charakterze finansowym, świadczoną przez usługodawcę fi­ nansowego jednej ze Stron. Usługi finansowe obejmują następujące rodzaje działalności: A.  Wszelkie usługi ubezpieczeniowe oraz inne związane z ubezpieczeniami 1. Ubezpieczenia bezpośrednie (w tym koasekuracja): (i) na życie;

(ii) inne niż ubezpieczenia na życie. 2. 3. 4. Reasekuracja i retrocesja. Pośrednictwo ubezpieczeniowe, takie jak usługi brokerskie i agencyjne. Pomocnicze usługi ubezpieczeniowe, takie jak doradztwo ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, ocena ryzyka oraz likwidacja szkód.

B.  Usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń) 1. 2. Przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ludności. Udzielanie wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów, w tym między innymi kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych, faktoring oraz finansowanie transakcji handlowych. Leasing finansowy. Usługi w sferze wszelkich płatności i transferu środków pieniężnych, w tym kart kredytowych, debetowych, cze­ ków podróżnych oraz czeków. Poręczenia i zastawy. Operacje przeprowadzane na własny rachunek lub na zlecenie klientów, zarówno na giełdzie, jak i  poza giełdą, bądź w inny sposób, a mianowicie: a) b) c) d) instrumenty rynku pieniężnego (czeki, weksle, certyfikaty depozytowe itp.); waluta obca; instrumenty pochodne, w tym miedzy innymi transakcje typu financial futures i opcje; kurs walutowy i stopy procentowe, w tym instrumenty takie, jak transakcje swapowe, transakcje FRA (For­ ward Rate Agreement) itp.; zbywalne papiery wartościowe; inne zbywalne instrumenty i aktywa finansowe, w tym złoto i srebro w sztabach.

3. 4.

5. 6.

e) f) 7.

Uczestnictwo w emisji wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, w tym w gwarantowaniu i inwestycjach (pu­ blicznych i prywatnych) w charakterze agenta oraz świadczenie usług z tym związanych. Usługi maklerskie na rynku wymiany walut. Zarządzanie majątkiem, a szczególnie zarządzanie środkami pieniężnymi i portfelem, wszelkie formy zarządzania inwestycjami zbiorowymi, zarządzanie funduszem emerytalnym oraz usługi w  zakresie przechowywania, depo­ nowania i powiernictwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.