Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 27

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 27

Strona 27 z 34

8. 9.

10. Usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do aktywów finansowych, takich jak papiery wartościowe, instrumenty pochodne i inne instrumenty zbywalne.

L 350/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

11. Doradztwo i inne pomocnicze usługi finansowe odnośnie wszystkich rodzajów działalności wymienionych w pkt 1–10, w tym informacje i analiza kredytowa, badania i doradztwo odnośnie do inwestycji i tworzenia portfela ak­ tywów, doradztwo w zakresie nabywania oraz restrukturyzacji i strategii przedsiębiorstw. 12. Dostarczanie i  przekazywanie informacji finansowych oraz przetwarzanie danych finansowych, udostępnianie związanego z nimi oprogramowania przez usługodawców świadczących inne usługi finansowe. Definicja usług finansowych nie obejmuje następującej działalności: a) działalności prowadzonej przez banki centralne albo inne instytucje publiczne w ramach realizacji założeń poli­ tyki pieniężnej i odnoszącej się do kursu walutowego; działalności prowadzonej przez banki centralne, organizacje, administrację lub instytucje publiczne, w imieniu rzą­ du lub przy posiadaniu gwarancji rządowych, z  wyjątkiem sytuacji, gdy działalność taka może być realizowana przez usługodawców świadczących usługi finansowe w konkurencji z tymi podmiotami publicznymi; działalności stanowiącej część oficjalnego systemu ubezpieczeń społecznych lub systemu emerytalnego, z wyjąt­ kiem sytuacji, gdy taka działalność może być realizowana przez usługodawców świadczących usługi finansowe w konkurencji z podmiotami publicznymi lub instytucjami prywatnymi.


b)

c)

29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/35

ZAŁĄCZNIK  IV KONWENCJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZEMYSŁOWEJ I  HANDLOWEJ, O KTÓRYCH MOWA W  ART.  39 1. Art. 39 ust. 2 dotyczy następujących konwencji wielostronnych: — Międzynarodowej Konwencji o  ochronie wykonawców, producentów fonogramów i  organizacji nadawczych (Rzym, 1961 rok), Protokołu odnoszącego się do Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków to­ warowych (Madryt, 1989 rok), Międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin (UPOV) (Akt Genewski, 1991 rok).

— 2.

Rada Współpracy może zalecić, aby art.  39 ust.  2 był również stosowany do innych konwencji wielostronnych. W przypadku trudności w dziedzinie własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej, które odnoszą się do hand­ lu, na wniosek jednej ze Stron przeprowadzane są pilne konsultacje, w celu osiągnięcia rozwiązań zadowalających obie strony. Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do zobowiązań wynikających z  następujących konwencji wielostronnych: — Konwencji Paryskiej o  ochronie własności przemysłowej (Akt sztokholmski z  1967 roku, zmieniony w  1979 roku), Traktatu o Współpracy Patentowej (Waszyngton, 1970 rok, zmieniony w 1979 i w 1984 roku), Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i  artystycznych ze zmianami (z  1886  r., zmieniona ostatnio w 1979 r.), traktatu Trademark Law Treaty (Genewa, 1994 r.).

3.

— —

— 4.

Od chwili wejścia w życie niniejszej Umowy, w dziedzinie uznawania i ochrony własności intelektualnej, przemysło­ wej i handlowej Republika Tadżykistanu przyznaje przedsiębiorstwom i obywatelom Wspólnoty traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie, jakie zastrzega dla jakiegokolwiek państwa trzeciego w ramach umów dwustronnych. Postanowień ust.  4 nie stosuje się do korzyści przyznanych przez Republikę Tadżykistanu jakiemukolwiek państwu trzeciemu na zasadzie faktycznej wzajemności, ani do korzyści przyznanych przez Republikę Tadżykistanu innemu państwu byłego ZSRR.

5.

L 350/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.