Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 31

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 31

Strona 31 z 34

Strony, i  do przedstawiania takich przedmiotów, dokumentów lub ich uwierzytelnionych kopii, które mogą być potrzebne w ta­ kich postępowaniach. Wniosek o  takie występowanie musi wy­ raźnie określać, w  jakiej sprawie, na jakiej podstawie i  w  jakim charakterze urzędnik będzie przesłuchiwany. 2. Na terytorium podlegającym władzy organu wnioskujące­ go urzędnik korzysta z ochrony, jaką obowiązujące ustawodaw­ stwo zapewnia swoim urzędnikom. Artykuł  12 Koszty pomocy Umawiające się Strony zrzekają się wszelkich wzajemnych rosz­ czeń o  zwrot kosztów poniesionych w  związku z  wykonaniem niniejszego Protokołu, z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, wydatków na ekspertów, świadków oraz tłumaczy, którzy nie są zależni od służby publicznej. Artykuł  13 Wykonanie 1. Stosowanie niniejszego Protokołu powierza się centralnym władzom celnym Republiki Tadżykistanu, z  jednej strony, oraz właściwym służbom Komisji Wspólnot Europejskich, oraz w sto­ sownym przypadku, organom celnym państw członkowskich, z drugiej strony. Decydują one o wszystkich praktycznych środ­ kach i  działaniach, niezbędnych do jego wykonania, z  uwzględ­ nieniem obowiązujących zasad dotyczących ochrony danych. Mogą one zaproponować właściwym władzom zmiany, jakie ich zdaniem powinny być wprowadzone do niniejszego Protokołu. 2. Umawiające się Strony przeprowadzają wzajemne konsul­ tacje, a  następnie wzajemnie się informują o  szczegółowych za­ sadach stosowania, które są przyjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego Protokołu. Artykuł  14 Inne porozumienia 1. Zważywszy na zakres kompetencji odpowiednio Wspólno­ ty Europejskiej i państw członkowskich, postanowienia niniejsze­ go Protokołu: — pozostają bez wpływu na zobowiązania podjęte przez Uma­ wiające się Strony w  ramach wszelkiego typu porozumień lub konwencji międzynarodowych, — mają za zadanie uzupełniać umowy o  wzajemnej pomocy zawarte lub które mogą być zawarte przez państwa człon­ kowskie i Republikę Tadżykistanu, oraz — nie naruszają przepisów regulujących przekazywanie między właściwymi służbami Komisji i  właściwymi władzami pań­ stw członkowskich wszelkich posiadanych informacji w  dziedzinach objętych niniejszą Umową i  które mogłyby być przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.


29.12.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/39

2. Nie naruszając postanowień art. 1, postanowienia niniejszej Umowy są nadrzędne wobec postanowień umów o  wzajemnej pomocy, które zostały lub które mogłyby zostać zawarte między państwami członkowskimi i Republiką Tadżykistanu, jeśli posta­ nowienia te są sprzeczne z  postanowieniami niniejszego Protokołu.

3. W kwestiach związanych ze stosowaniem niniejszego Pro­ tokołu Strony Umawiające się prowadzą wzajemne konsultacje celem rozwiązania zaistniałych problemów w  ramach Komitetu Współpracy ustanowionego na mocy art. 79 niniejszej Umowy.

L 350/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

AKT KOŃCOWY

Pełnomocnicy: KRÓLESTWA BELGII, REPUBLIKI CZESKIEJ, KRÓLESTWA DANII, REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA HISZPANII, REPUBLIKI FRANCUSKIEJ, IRLANDII, REPUBLIKI WŁOSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, WIELKIEGO KSIĘSTWA LUKSEMBURGA, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY, KRÓLESTWA NIDERLANDÓW, REPUBLIKI AUSTRII, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII, REPUBLIKI SŁOWACKIEJ, REPUBLIKI FINLANDII, KRÓLESTWA SZWECJI, ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Umawiających się Stron Traktatu ustanawiającego WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ i  Traktatu ustanawiającego EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ ENERGII ATOMOWEJ, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, oraz WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, oraz EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY ENERGII ATOMOWEJ, zwanych dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz pełnomocnicy REPUBLIKI TADŻYKISTANU, z drugiej strony,

29.12.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.