Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 34

Artykuł  13 Strony zobowiązują się dostosować postanowienia niniejszej umowy w  sprawie handlu towarami między nimi, o  ile okolicz­ ności na to pozwalają, z uwzględnieniem sytuacji powstałej w wy­ niku przystąpienia Republiki Tadżykistanu do WTO. Rada Współpracy może skierować do Stron zalecenia dotyczące tych dostosowań, które, o ile zostaną przyjęte, mogą być wprowadza­ ne w życie w drodze umowy między Stronami zgodnie z ich od­ powiednimi procedurami.


Artykuł  14 Niniejsza Umowa nie stanowi przeszkody dla zakazów lub ogra­ niczeń przywozowych, wywozowych lub tranzytowych, uzasad­ nionych względami moralności publicznej, porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego; ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt lub roślin; ochrony zasobów naturalnych; ochrony skarbów dziedzictwa narodowego o wartości artystycz­ nej, historycznej lub archeologicznej, lub ochrony praw własno­ ści intelektualnej, przemysłowej i  handlowej, lub postanowieniami dotyczącymi złota i  srebra. Jednakże takie za­ kazy lub ograniczenia nie powinny stanowić środka arbitralnej dyskryminacji ani ukrytego ograniczenia w  handlu między Stronami. Artykuł  15 Obrót produktami tekstylnymi określonymi w rozdziałach 50–63 Nomenklatury scalonej jest regulowany osobną umową dwu­ stronną. Po wygaśnięciu wspomnianej umowy produkty tekstyl­ ne zostaną włączone do niniejszej Umowy. Artykuł  16 Handel materiałami jądrowymi odbywa się zgodnie z  postano­ wieniami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Ener­ gii Atomowej. Handel ten regulowany jest odpowiednio przepisami umowy szczegółowej, która ma zostać zawarta po­ między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a  Republiką Tadżykistanu.

TYTUŁ  IV POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I  INWESTYCJI

ROZDZIAŁ I

Warunki zatrudnienia Artykuł  17 1. Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych, warunków i pro­ cedur stosowanych w  każdym państwie członkowskim, Wspól­ nota i  państwa członkowskie podejmują wysiłki w  celu zapewnienia obywatelom Republiki Tadżykistanu, leganie przebywającym i  zatrudnionym na terytorium państwa człon­ kowskiego, że nie będą oni dyskryminowani ze względu na oby­ watelstwo w  zakresie warunków pracy, wynagrodzenia lub zwalniania w porównaniu z własnymi obywatelami. 2. Z zastrzeżeniem przepisów ustawowych, warunków i pro­ cedur stosowanych w Republice Tadżykistanu, Republika Tadży­ kistanu podejmie wysiłki w  celu zapewnienia pracownikom będącym obywatelami danego państwa członkowskiego, przeby­ wającym i zatrudnionym legalnie na terytorium Republiki Tadży­ kistanu, że nie będą oni dyskryminowani ze względu na obywatelstwo w  zakresie warunków pracy, wynagrodzenia lub zwalniania w porównaniu z własnymi obywatelami.

L 350/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2009

Artykuł 18 Rada Współpracy bada możliwości poprawy warunków pracy przedsiębiorców zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Stron, łącznie ze zobowiązaniami wymienionymi w dokumencie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z Bonn. Artykuł 19 Rada Współpracy opracowuje zalecenia w celu wykonania posta­ nowień art. 17 i 18.

ROZDZIAŁ II

i  prowadzenia działalności nie mniej korzystnych niż warunki przyznawane jej własnym spółkom lub podmiotom zależnym lub oddziałom spółek czy też podmiotom zależnym lub oddziałom spółek jakiegokolwiek państwa trzeciego, w  zależności od tego, które są korzystniejsze. Działalność ta może obejmować, ale nie ogranicza się do: a) obrotu i sprzedaży usług transportu morskiego i usług z nim związanych poprzez bezpośredni kontakt z  klientami, od oferty cenowej po wystawienie faktury, bez względu na fakt, czy te usługi są wykonywane lub oferowane przez samego usługodawcę czy też przez usługodawców, z którymi sprze­ dający usługi zawarł stałe umowy handlowe; nabycia i korzystania na własny rachunek lub w imieniu kli­ entów (oraz w celu odsprzedania klientom) z jakichkolwiek usług transportowych lub towarzyszących, w tym wewnętrz­ nych usług transportowych, bez względu na środek, w szcze­ gólności transportem śródlądowym, drogowym lub kolejowym, niezbędnych dla dostarczenia usługi kompleksowej; przygotowania dokumentacji dotyczącej transportu, doku­ mentów celnych lub innych dokumentów odnoszących się do pochodzenia i charakteru towarów transportowanych; dostarczania informacji w zakresie działalności gospodarczej wszelkimi środkami, łącznie z  zastosowaniem skomputery­ zowanych systemów informacyjnych oraz elektronicznej wy­ miany danych (z zastrzeżeniem niedyskryminacyjnych ograniczeń dotyczących telekomunikacji); zawarcia porozumienia handlowego, w  tym udział w  kapi­ tale przedsiębiorstwa i powoływanie personelu rekrutowane­ go na miejscu (lub, w  przypadku personelu zagranicznego, z zastrzeżeniem odnośnych postanowień niniejszej Umowy), z innymi agencjami żeglugowymi założonymi na miejscu; działania w  imieniu przedsiębiorstw, między innymi przy organizowaniu zawinięcia statku do portu lub w  razie po­ trzeby przejęcia ładunku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.