Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 34

b)

2. a)

b)

c)

ROZDZIAŁ III

d)

Usługi transgraniczne świadczone pomiędzy wspólnotą a  Republiką Tadżykistanu

Artykuł 27 1. Strony zobowiązują się zgodnie z postanowieniami niniej­ szego rozdziału do podejmowania środków niezbędnych do stop­ niowego zezwolenia na świadczenie usług przez przedsiębiorstwa wspólnotowe lub tadżyckie posiadające siedzibę na terytorium Strony innej niż Strona, na terytorium której ma swoją siedzibę usługobiorca, uwzględniając rozwój sektora usług na terytorium Stron. 2. Rada Współpracy opracowuje zalecenia dotyczące wykona­ nia postanowień ust. 1.


3. Każda ze Stron przyznaje między innymi statkom będącym własnością obywateli lub spółek drugiej Strony traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznawane własnym statkom w  zakresie dostępu do portów otwartych dla handlu międzyna­ rodowego, możliwości korzystania z  infrastruktury i  pomocni­ czych służb morskich w  tych portach, jak również związane z należnościami i opłatami, ułatwieniami celnymi oraz wyznacza­ niem miejsc zrzucania kotwicy a także infrastrukturą przeznaczo­ ną do załadunku i wyładunku. Artykuł 30 Aby zapewnić między Stronami koordynację rozwoju transpor­ tu, dostosowanego do ich potrzeb handlowych, warunki wzajem­ nego dostępu do rynku oraz świadczenie usług w  transporcie drogowym, kolejowym i  śródlądowym, a  także – gdy zachodzą takie okoliczności – w  transporcie lotniczym, będą stanowić przedmiot szczególnych uzgodnień negocjowanych między Stro­ nami, po wejściu w życie niniejszej Umowy.

Artykuł 28 Strony współpracują na rzecz rozwoju sektora usług rynkowych w Republice Tadżykistanu.

29.12.2009

PL ROZDZIAŁ IV

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 350/11

Postanowienia ogólne Artykuł 31 1. Postanowienia niniejszego tytułu są stosowane z zastrzeże­ niem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publiczne­ go, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. 2. Nie znajdują one zastosowania do działalności, która na te­ rytorium każdej ze Stron związana jest, nawet tylko sporadycz­ nie, z wykonywaniem władzy publicznej. Artykuł 32 Do celów niniejszego tytułu, żadne z  postanowień niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody dla stosowania przez Strony ich przepisów ustawowych i  wykonawczych dotyczących wjazdu i  pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, osiedlania się osób fi­ zycznych oraz świadczenia usług, pod warunkiem, że działania te nie niweczą i  nie naruszają na korzyści, które przysługują Stro­ nom zgodnie ze szczególnymi postanowieniami niniejszej Umo­ wy. Powyższe postanowienia pozostają bez uszczerbku dla art. 31. Artykuł 33 Przedsiębiorstwa, które są kontrolowane i których właścicielami są wspólnie przedsiębiorstwa tadżyckie i przedsiębiorstwa wspól­ notowe są również beneficjentami postanowień rozdziałów II, III i IV. Artykuł 34 Traktowanie przyznane przez którąkolwiek ze Stron drugiej Stro­ nie na podstawie niniejszej Umowy od dnia poprzedzającego o miesiąc datę wejścia w życie określonych zobowiązań, wynika­ jących z Układu Ogólnego w sprawie Handlu Usługami (GATS), nie może być w  żadnym wypadku korzystniejsze, jeśli chodzi o sektory lub środki, do których odnosi się GATS, niż traktowa­ nie przyznane przez tę Stronę zgodnie z postanowieniami GATS, bez względu na sektor, podsektor czy tryb świadczenia usługi. Artykuł 35 Do celów rozdziałów II, III i  IV nie uwzględnia się traktowania przyznawanego przez Wspólnotę, jej państwa członkowskie lub Republikę Tadżykistanu na podstawie zaciągniętych zobowiązań na mocy umów o  integracji gospodarczej zgodnie z  zasadami art. V GATS. Artykuł 36 1. Klauzula najwyższego uprzywilejowania, przyznana zgod­ nie z  postanowieniami niniejszego tytułu, nie ma zastosowania do ulg podatkowych, których Strony udzielają lub udzielą w przy­ szłości na podstawie porozumień w  sprawie zapobiegania pod­ wójnemu opodatkowaniu, lub innych uzgodnień podatkowych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 52 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.