Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu o Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 2

Strona 2 z 3

do celów niniejszego protokołu zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Fe­ deralną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Wę­ gierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Re­ publiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, który podpisano w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i który jest stosowany od dnia 1 stycznia 2007 r., UWZGLĘDNIAJĄC nową sytuację w stosunkach między Republiką Tadżykistanu i Unią Europejską wynikającą z przystą­ pienia do UE dwóch nowych państw członkowskich, co otwiera nowe możliwości i  stawia nowe wyzwania w  zakresie współpracy pomiędzy Republiką Tadżykistanu i Unią Europejską, BIORĄC POD UWAGĘ, że Strony pragną zapewnić osiągnięcie celów i wdrożenie zasad Umowy o partnerstwie i współpracy,


UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Republika Bułgarii i Rumunia są stronami Umowy o partnerstwie i  współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnota­ mi Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a  Republiką Tadżykistanu, z  drugiej strony, podpisanej w  Luk­ semburgu w  dniu 11  października 2004  r. (zwanej dalej „Umo­ wą”) oraz odpowiednio przyjmują i  uwzględniają, w  taki sam sposób jak inne państwa członkowskie, teksty Umowy, wspól­ nych deklaracji, wymian listów i deklaracji Republiki Tadżykista­ nu załączonych do aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu. Artykuł 2 Niniejszy protokół stanowi integralną część Umowy. Artykuł 3 1. Niniejszy protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnoty, przez Radę Unii Europejskiej w  imieniu państw członkowskich oraz przez Republikę Tadżykistanu, zgodnie z  ich procedurami wewnętrznymi. 2. Strony powiadamiają się wzajemnie o zakończeniu stosow­ nych procedur, o  których mowa w  poprzednim ustępie. Doku­ menty zatwierdzające zostają złożone w  Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej. Artykuł 4 1. Niniejszy protokół wchodzi w życie w tym samym dniu co Umowa, pod warunkiem że do tego czasu zostaną złożone wszystkie dokumenty niezbędne do jego zatwierdzenia.

2. Jeżeli do tego czasu nie zostaną złożone wszystkie doku­ menty niezbędne do zatwierdzenia niniejszego protokołu, niniej­ szy protokół wejdzie w  życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu, w  którym złożono ostatni do­ kument zatwierdzający.

3. Jeżeli do dnia wejścia w życie Umowy nie zostaną złożone wszystkie dokumenty niezbędne do zatwierdzenia niniejszego protokołu, niniejszy protokół stosuje się tymczasowo od dnia wejścia w życie Umowy.

Artykuł  5

1. Teksty Umowy, Aktu końcowego i wszystkich załączonych do niej dokumentów sporządzono w  językach bułgarskim i rumuńskim.

2. Teksty są załączone do protokołu i są na równi autentycz­ ne z tekstami w innych językach, w których zostały sporządzone Umowa, Akt końcowy i załączone do niej dokumenty.

Artykuł  6

Niniejszy protokół sporządzono w  dwóch egzemplarzach w  ję­ zykach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i  tadżyckim, przy czym każdy z  tych tekstów jest na równi autentyczny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 350 POZ 52 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L350 - 59 z 200929.12.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych (  Dz.U. L 302 z 17.11.2009)

 • Dz. U. L350 - 58 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L350 - 57 z 200929.12.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 3 z 200929.12.2009

  Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistaniu, z drugiej strony

 • Dz. U. L350 - 1 z 200929.12.2009

  Decyzja Rady i Komisji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.